Boutiques

LONGINES BOUTIQUE

XY XUZ Golden Eagle Store

Xuzhou,North Zhongshan Rd No.2
XUZHOU
JIANGSU
Phone : (0086)516-83600768
Fax : (0086)516-83600768
Locate on Google map

DYI HDL XUZ Inzone Store

Datong street No.125,Xuzhou
XUZHOU
JIANGSU
Locate on Google map

HN Hengsheng XUZ Central Store

Xuzhou,North Zhongshan Rd No.1
XUZHOU
JIANGSU
Phone : (0086)516-83713866
Locate on Google map

XY XUZ Golden Eagle-people square store

Xuzhou,West Huaihai Rd No.270
XUZHOU
JIANGSU
Phone : (0086)516-83600768
Locate on Google map

© 2014 Longines Watch Co. Francillon Ltd., All rights reserved

Choose your language