Skip to main navigation Skip to content

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejsze warunki określają Warunki Sprzedaży The Swatch Group (Polska) Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa, Polska, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000223301 (w dalszej części Sprzedawca", "my", "nasz/nasza", "nasze", "Longines").

1.2. Niniejsze Warunki Sprzedaży wchodzą w życie z dniem 20.04.2021 roku.

1.3. Niniejsze Warunki Sprzedaży mają zastosowanie do sprzedaży produktów i usług w naszym sklepie internetowym pod adresem: https://www.longines.com/pl. Prosimy zapoznać się z nimi przed złożeniem zamówienia. W celu złożenia zamówienia w naszym sklepie internetowym należy zaakceptować niniejsze Warunki Sprzedaży.

1.4. Aby złożyć zamówienie w naszym sklepie internetowym muszą Państwo osiągnąć wymagany ustawowo wiek oraz posiadać zdolność prawną do zawierania umów.

2. Składanie zamówień

2.1. Zamówienie złożone w naszym sklepie internetowym stanowi ofertę kupna złożoną przez składającego zamówienie w ramach niniejszych Warunków Sprzedaży.

2.2. Po złożeniu zamówienia i dokonaniu płatności otrzymają Państwo od nas wiadomość e-mail z potwierdzeniem otrzymania zamówienia.

2.3. Informacje dostarczane przez Państwa w ramach zamówienia w postaci tekstów do umieszczenia na kartach podarunkowych, tekstów /zdjęć do personalizacji (np. do wygrawerowania), lub zdjęć Państwa zegarka i jego mechanizmu, mogą zostać odrzucone bez podania przyczyny. W tym przypadku mamy prawo nie przyjąć zamówienia i dokonać zwrotu płatności.

2.4. Zastrzegamy sobie prawo do przeprowadzania czynności sprawdzających tożsamość oraz dane kart kredytowych w celu zapobiegania oszustwom.

2.5. Przedmiotem umowy są wyłącznie produkty, których wysyłkę potwierdziliśmy w potwierdzeniu zamówienia.

2.6. W przypadku, gdy z jakichkolwiek powodów leżących po stronie Sprzedawcy realizacja części Zamówienia nie jest możliwa (np. zamówiony Produkt nie jest dostępny) Sprzedawca może zaproponować Klientowi:
(a) anulowanie całego Zamówienia (w przypadku skorzystania przez Klienta z tej możliwości Sprzedawca zostanie zwolniony z obowiązku realizacji Zamówienia; w przypadku, gdy Klient zapłacił już cenę za Produkt, Sprzedawca zwróci Klientowi całą kwotę);
(b) anulowanie Zamówienia w części, w jakiej realizacja Zamówienia nie jest możliwa w terminie wskazanym w Zamówieniu (w przypadku skorzystania przez Klienta z tej możliwości Zamówienie zostanie zrealizowane częściowo, przy czym Sprzedawca zostanie zwolniony z obowiązku realizacji pozostałej części Zamówienia; w przypadku, gdy Klient zapłacił już cenę za Produkty, Sprzedawca zwróci Klientowi kwotę odpowiadającą tej części zamówienia, która została anulowana);
(c) zaczekanie do czasu, gdy Produkt będzie dostępny (w przypadku skorzystania przez Klienta z tej możliwości Zamówienie zostanie zrealizowane w chwili, gdy wszystkie Produkty będą dostępne. Sprzedawca poinformuje Klienta o przybliżonym terminie dostawy całego Zamówienia); (d) zaczekanie do czasu, gdy Produkt będzie dostępny oraz dostarczenie Produktu, który jest dostępny aktualnie (w przypadku skorzystania przez Klienta z tej możliwości Zamówienie zostanie zrealizowane i dostarczone w częściach, co oznacza, że Produkt niedostępny zostanie dostarczony w terminie późniejszym). Sprzedawca poinformuje.
Klienta o przybliżonym terminie dostawy całego Zamówienia. Sprzedawca pokryje koszty dostawy Produktu, który będzie dostępny i dostarczony w terminie późniejszym.

2.7. Jeżeli w ciągu 7 (siedmiu) dni od otrzymania informacji od Sprzedawcy na temat wystąpienia okoliczności opisanych w pkt 2.7 powyżej Klient nie dokona wyboru którejkolwiek z metod realizacji Zamówienia zaproponowanych przez Sprzedawcę (w tym, jeżeli nie ma możliwości skontaktowania się z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedawcy), Sprzedawca postąpi zgodnie z pkt 2.7 (b) powyżej. Owiadomienie informujące o tym fakcie zostanie przesłane na adres e-mail Klienta wskazany w Moim Koncie lub w formularzu zamówienia. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży zawieranej na odległość w zakresie, w jakim została ona zrealizowana, zgodnie z pkt 9.

2.8. Zobowiązujemy się dostarczyć Państwu towar bez wad. Ponosimy odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady na podstawie obowiązujących przepisów.

3. Ceny i sposób płatności

3.1. Ceny w naszym sklepie internetowym są wyrażone w polskich złotych i obejmują miejscowy podatek VAT oraz koszty dostawy (zgodnie z zamówieniem i potwierdzeniem zamówienia).

3.2. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w każdym momencie cen podanych w naszym sklepie internetowym (to postanowienie nie ma zastosowania do cen, które podaliśmy w potwierdzeniu zamówienia).

3.3. Mogą Państwo dokonać płatności korzystając z opcji dostępnych w naszym sklepie internetowym w momencie dokonywania zakupu: (prosimy zapoznać się z obowiązującymi warunkami za pośrednictwem dostępnych linków):

3.3.1. kartą kredytową Visa lub Mastercard

3.4. W przypadku płatności kartą kredytową, podlegają Państwo weryfikacji oraz autoryzacji przez agenta rozliczeniowego. Jesteśmy uprawnieni do udostępniania tym podmiotom Państwa danych osobowych, które są niezbędne do przeprowadzenia czynności sprawdzających. W przypadku, gdy agent rozliczeniowy odmawia autoryzacji płatności, zamówienie nie zostaje zaakceptowane i nie ponosimy odpowiedzialności za opóźnienie lub brak dostawy. Możemy zawiesić dostawę produktów do momentu otrzymania pełnej płatności. Możemy odmówić przyjęcia zamówienia, jeżeli nie dokonają Państwo płatności w terminie bez uzasadnionej przyczyny.

3.5. Nasz sklep internetowy zawiera szeroki wybór produktów i pomimo naszych wysiłków zawsze istnieje możliwość, że ceny niektórych przedstawionych w nim produktów zostały mylnie podane. Sprawdzamy ceny w ramach procedur wewnętrznych i stosujemy niższą cenę, jeżeli rzeczywista cena jest niższa od podanej w sklepie internetowym. W przypadku, gdy rzeczywista cena jest wyższa od podanej w sklepie internetowym, skontaktujemy się z Państwem, według naszego uznania, w celu dokonania stosownych uzgodnień przed wysyłką produktu lub usługi, albo odmówimy przyjęcia zamówienia, o czym zostaną Państwo powiadomieni.
To postanowienie nie ma zastosowania do cen, które podaliśmy w potwierdzeniu zamówienia.

4. Dostawa

4.1. Podajemy koszty dostawy dla poszczególnych dostępnych opcji w ramach składania i potwierdzania zamówienia. Określamy szacunkowe terminy dostawy (po otrzymaniu zapłaty) w potwierdzeniu zamówienia. Jeżeli Państwo nie zgadzają się na ww. termin dostawy, są Państwo uprawnieni do anulowania zamówienia i otrzymania zwrotu zapłaty.

4.2. W przypadku niemożności realizacji dostawy w przewidzianym terminie skontaktujemy się z Państwem w celu zaproponowania innej daty. W razie niemożności realizacji dostawy w terminie wskazanym w potwierdzeniu zamówienia i jeżeli odmawiają Państwo zgody na opóźnienie dostawy, są Państwo uprawnieni do całościowego lub częściowego anulowania zamówienia zgodnie z pkt. 2.7 i otrzymania zwrotu zapłaty.

4.3. Dostawa jest dokonywana na wskazany przez Państwa adres. Dokonujemy dostaw jedynie na terenie Polski.

5. Przeniesienie praw własności i ryzyka

5.1. Przeniesienie praw własności produktów nastąpi w momencie dostawy.

5.2. Ryzyko związane z produktami zostaje przeniesione na Państwa z chwilą dostawy. Ryzyko w rozumieniu tego postanowienia oznacza odpowiedzialność za szkody wyrządzone produktom lub spowodowane ich używaniem, obsługą lub przechowywaniem z zastrzeżeniem postanowienia 6.1.

6. Odpowiedzialność

6.1. Nasza odpowiedzialność jest wyłączona i ograniczona w zakresie dopuszczonym przepisami prawa. Powyższe nie wyłącza odpowiedzialności Sprzedawcy wobec konsumentów na podstawie obowiązujących przepisów dotyczących praw konsumentów, w szczególności odpowiedzialności Sprzedawcy na podstawie przepisów z tytuły rękojmi ustawowej za wady rzeczy sprzedanej.

7. Prawo właściwe i właściwość sądów

7.1. Umowy zawierane przez strony za pośrednictwem naszego sklepu internetowego podlegają przepisom prawa polskiego i są interpretowane w świetle tego prawa.

7.2. Możesz zgłosić Sprzedawcy reklamacje dotyczącą produktów lub dotyczącą sklepu internetowego. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Sprzedawcy (email): e-commerce@longines.pl albo w formie pisemnej i przesłana na adres Sprzedawcy: The Swatch Group (Polska), ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa. W zgłoszeniu reklamacyjnym powinieneś zawrzeć swoje imię i nazwisko oraz opis zaistniałego problemu, a także swoje żądanie. Sprzedawca rozpatruje reklamacje i informuje osobę, która złożyła reklamację o swojej decyzji dotyczącej reklamacji w terminie do 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Sprzedawca przekaże swoją decyzję dotyczącą reklamacji na adres poczty elektronicznej albo adres korespondencyjny osoby składającej reklamację podany w zgłoszeniu reklamacji, w zależności od tego, w jaki sposób otrzymał reklamację.

7.3. Informujemy, że Komisja Europejska prowadzi platformę przeznaczoną do pozasądowego wnoszenia skarg i dochodzenia roszczeń. Platforma jest dostępna pod następującym linkiem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL.

8. Postanowienia różne

8.1. Nieważność jednego z postanowień niniejszych warunków sprzedaży nie skutkuje nieważnością umowy zawartej przez strony.

8.2. W związku ze złożonym zamówieniem możemy kontaktować się z Państwem drogą elektroniczną na adres mailowy podany przez Państwa w zamówieniu.

8.3. Nasz adres: The Swatch Group (Polska), ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa, Polska, e-mail: e-commerce@longines.pl

8.4. Kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych w naszym sklepie internetowym są zawarte w Polityce Prywatności dostępnym pod następującym linkiem: Wzor formularza odstapienia od umowy.pdf.

9. Prawo do odstąpienia od umowy

9.1. Mają Państwo prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny.

9.2. Prawo do odstąpienia wygasa po upływie 14 dni od daty, w której Państwo lub wskazany przez Państwa podmiot trzeci z wyjątkiem przewoźnika wszedł w posiadanie rzeczy.

9.3. W celu wykonania prawa do odstąpienia, powinni Państwo powiadomić nas The Swatch Group (Polska), ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa, Polska, e-mail: e commerce@longines.pl o podjętej decyzji w formie jednoznacznego oświadczenia (np. listem lub wiadomością e-mail). W celu wykonania prawa do odstąpienia mogą Państwo skorzystać z formularza do odstąpienia od umowy, który znajduje się na stronie https://www.longines.com w zakładce produktu.

9.4. W celu zachowania terminu na odstąpienie, wystarczy wysłać zawiadomienie o wykonaniu prawa do odstąpienia przed upływem tego terminu.

9.5. Zwrotowi podlegają wyłącznie produkty nowe. Proszę nie usuwać karty gwarancyjnej, którą został opatrzony produkt. Proszę zwrócić produkt w oryginalnym opakowaniu wraz z kartą gwarancyjną, którą został opatrzony produkt. Prawo do odstąpienia nie przysługuje do produktów nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji konsumenta lub służących do zaspokojenia jego zindywidualizowanych potrzeb.

9.6. W przypadku odstąpienia przez Państwa od umowy, dokonamy zwrotu wszystkich otrzymanych od Państwa płatności, włącznie z kosztami dostawy (z wyjątkiem kosztów dodatkowych wynikających z wyboru sposobu dostawy innego niż proponowany przez nas standardowy sposób dostawy w najniższej cenie). Ponoszą Państwo odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Możemy potrącić z kwoty do zwrotu kwotę odpowiadającą zmniejszeniu wartości rzeczy będącego wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Wycena zostanie wykonana przez Centrum Serwisowe firmy The Swatch Group (Polska) Sp. z o.o. według aktualnego cennika.

9.7. Dokonamy zwrotu zapłaty w rozsądnym terminie nieprzekraczającym 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot zapłaty zostanie zrealizowany za pośrednictwem tego samego sposobu płatności , jaki został przez Państwa użyty w pierwotnej transakcji.
Nie zostaną Państwo obciążeni żadnymi kosztami z tytułu zwrotu zapłaty. Możemy wstrzymać zwrot zapłaty do momentu otrzymania produktów lub dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

9.8. Są Państwo zobowiązani do zwrotu produktów (włącznie z prezentami załączonymi do zakupu) w rozsądnym terminie nieprzekraczającym 14 dni od dnia, w którym Państwo odstąpili od umowy. Termin zostaje uznany za zachowany pod warunkiem wysłania towaru przed jego upływem.

9.9. Pokrywamy koszty zwrotu produktów, jeżeli skorzystają Państwo z formularza zwrotu obowiązującego na terytorium Polski, który znajduje się pod podanym linkiem.