Skip to main navigation Skip to content

Niniejsze warunki dostawy i zwrotów towarów („Warunki Dostawy i Zwrotów”) uzupełniają Ogólne Warunki Sprzedaży i stanowią integralną ich część. Terminy użyte w niniejszych Warunkach Dostawy i Zwrotów, np. Sprzedawca, Klient, Moje Konto, Produkt, Potwierdzenie Zamówienia, mają takie samo znaczenie, jakie nadano im w Ogólnych Warunkach Sprzedaży.

1. DOSTAWA PRODUKTÓW

1.1. Sprzedawca potwierdzi termin dostawy (w tym również numer przesyłki) przez wysłanie powiadomienia o wysyłce na adres e-mail Klienta wskazany w Moim Koncie lub w formularzu zamówienia. Dostawa będzie miała miejsce od 2 do 4 dni roboczych, nie później niż 30 dni od dnia Potwierdzenia Zamówienia przez Sprzedawcę, chyba, że Sprzedawca i Klient uzgodnią inaczej w chwili składania Zamówienia. Miejscem dostawy będzie miejsce wskazane w Potwierdzeniu Zamówienia. Sprzedawca będzie dostarczać Produkty jedynie na terytorium Polski. Ze względów praktycznych Sprzedawca może dostarczyć Produkty z tego samego Zamówienia oddzielnie, o czym Klient zostanie poinformowany w powiadomieniu o wysyłce.

1.2. Sprzedawca podejmie należyte starania, by dostarczyć zamówione Produkty w terminie określonym w powiadomieniu o wysyłce. W przypadku, gdy dostawa Produktów nie jest możliwa w terminie określonym w informacjach o dostawie Zamówienia, zastosowanie będzie miał pkt 2.7 Ogólnych Warunków Sprzedaży.

1.3. Produkty będą dostarczane przez firmę kurierską wybraną przez Sprzedawcę. Klient może sprawdzić status dostawy przy użyciu numeru przesyłki dostarczonego Klientowi w powiadomieniu o wysyłce.

1.4. Dostawy są przeprowadzane jedynie w dni robocze. Twoje zamówienie powinno zostać dostarczone w ciągu 2-3 dni roboczych. Koszt dostawy jest po stronie Sprzedawcy.

1.5. Ryzyko przypadkowej straty lub uszkodzenia Produktu przechodzi na Klienta po dostawie Produktu Klientowi.

1.6. Klient jest zobowiązany do sprawdzenia stanu Produktu dostarczonego przez firmę kurierską i niezwłocznego poinformowania Sprzedawcy o oczywistych i widocznych wadach Produktu wynikających z transportu. Jeśli Produkt jest uszkodzony, Klient powinien złożyć reklamację opisującą stwierdzoną wadę zgodnie z pkt 3 Zwrot wadliwych produktów (Procedura składania reklamacji) poniżej. Klient powinien złożyć reklamację także, jeśli po dokonaniu dostawy zauważy, że Produkt posiada wady wynikające z transportu, które nie były widoczne i oczywiste w chwili dostawy.

1.7. Sprzedawca niniejszym informuje Klienta, że zgodnie z Ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, Sprzedawca jest zobowiązany do zaoferowania Klientowi odbioru starego zegarka Klienta bez żadnych opłat, w przypadku, gdy Klient zakupi nowy Zegarek od Sprzedawcy. Klient może zwrócić stary zegarek Sprzedawcy przesyłając go z dopiskiem „Zużyty sprzęt elektroniczny” na następujący adres: The Swatch Group (Polska) Sp. z o.o., ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa.

2. ZWROT NIECHCIANYCHPRODUKTÓW (PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY) – DOTYCZY KONSUMENTÓW

2.1. Zgodnie z postanowieniami ustawy o prawach konsumenta, Klient ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży na odległość dotyczącej Produktu zakupionego w Sklepie Internetowym bez podania przyczyny w terminie 14 (czternastu) dni od dnia, w którym Klient lub strona trzecia wskazana przez Klienta (inna niż przewoźnik) weszła w fizyczne posiadanie zamówionego Produktu. Jeżeli jedno Zamówienie dotyczy więcej niż jednego Produktu, Klient może wykonać prawo odstąpienia od umowy sprzedaży na odległość w odniesieniu do całości Zamówienia lub w odniesieniu do wybranego Produktu lub Produktów, co oznacza, że Klient może również odstąpić od umowy sprzedaży na odległość w części. Sprzedawca informuje, że zgodnie z ustawą o prawach konsumenta.

2.2. Klientom nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży, której przedmiotem są zakupione w Sklepie Internetowym rzeczy nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji Klienta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

2.3. W celu skorzystania z prawa odstąpienia, Klient jest zobowiązany do poinformowania Sprzedawcy o swojej decyzji o odstąpieniu umowy sprzedaży na odległość poprzez:

- (a) wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży na odległość na następujący adres Sprzedawcy: The Swatch Group (Polska) sp. z o.o., ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa; lub
- (b) wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży na odległość na następujący adres e-mail Sprzedawcy: ecommerce@longines.pl; lub
- (c) wykorzystanie formularza odstąpienia dostępnego pod adresem: Wzór formularza odstąpienia od umowy. Klient może wykorzystać tę formę oświadczenia o odstąpieniu, ale nie jest to obowiązkowe

2.4. Zwrotowi podlegają wyłącznie produkty nowe. Proszę nie usuwać karty gwarancyjnej, którą został opatrzony produkt. Proszę zwrócić produkt w oryginalnym opakowaniu wraz z kartą gwarancyjną, którą został opatrzony produkt. Prawo do odstąpienia nie przysługuje do produktów nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji konsumenta lub służących do zaspokojenia jego zindywidualizowanych potrzeb.

2.5. W przypadku, gdy paczka zawiera więcej niż jeden Produkt, zwrócony powinien zostać jedynie Produkt uszkodzony, jeżeli uszkodzony Produkt jest sprzedawany w zestawie, Produkt powinien zostać zwrócony wraz z całym zestawem akcesoriów. W takim przypadku Sprzedawca pokryje koszty zwrotu Produktu jeżeli skorzystają Państwo z formularza zwrotu obowiązującego na terytorium Polski, który znajduje się pod podanym linkiem [link to the document in PDF format]. Sprzedawca jest zobowiązany do wymiany Produktu na nowy, który jest zgodny z Zamówieniem oraz do dostarczenia Produktu na koszt Sprzedawcy. Jeśli zwracany Produkt nie jest dostępny, Sprzedawca zwróci wszelkie płatności Klientowi. Jednakże Sprzedawca i Klient mogą również uzgodnić, że Klient może zamówić inny Produkt, który jest dostępny. W takim przypadku, (i) gdy cena wybranego przez Klienta Produktu jest niższa, wówczas Sprzedawca zwróci Klientowi różnicę między cenami Produktów -, natomiast (ii) gdy cena wybranego Produktu jest wyższa, wówczas Klient zobowiązany będzie do dopłacenia Sprzedawcy różnicy między cenami Produktów. Dodatkowo, w przypadku, gdy uszkodzenie Produktu zostanie wykryte na późniejszym etapie, Klient powinien również poinformować o tym Sprzedawcę i działać zgodnie z procedurą składania reklamacji opisaną w pkt 3.

2.6. W przypadku odstąpienia przez Państwa od umowy, dokonamy zwrotu wszystkich otrzymanych od Państwa płatności, włącznie z kosztami dostawy (z wyjątkiem kosztów dodatkowych wynikających z wyboru sposobu dostawy innego niż proponowany przez nas standardowy sposób dostawy w najniższej cenie). Ponoszą Państwo odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Możemy potrącić z kwoty do zwrotu kwotę odpowiadającą zmniejszeniu wartości rzeczy będącego wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Wycena zostanie wykonana przez Centrum Serwisowe firmy The Swatch Group (Polska) Sp. z o.o. według aktualnego cennika.

2.7. Dokonamy zwrotu zapłaty w rozsądnym terminie nieprzekraczającym 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot zapłaty zostanie zrealizowany za pośrednictwem tego samego sposobu płatności, jaki został przez Państwa użyty w pierwotnej transakcji. Nie zostaną Państwo obciążeni żadnymi kosztami z tytułu zwrotu zapłaty. Możemy wstrzymać zwrot zapłaty do momentu otrzymania produktów lub dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

2.8. Są Państwo zobowiązani do zwrotu produktów (włącznie z prezentami załączonymi do zakupu) w rozsądnym terminie nieprzekraczającym 14 dni od dnia, w którym Państwo odstąpili od umowy. Termin zostaje uznany za zachowany pod warunkiem wysłania towaru przed jego upływem.

2.9. Pokrywamy koszty zwrotu produktów, jeżeli skorzystają Państwo z formularza zwrotu obowiązującego na terytorium Polski, który znajduje się pod podanym linkiem [link to the document in PDF format]

2.10. Jeżeli Klient skorzysta z formularza zwrotu obowiązującego na terytorium Polski, który znajduje się pod podanym linkiem [link to the document in PDF format] to koszty zwrotu produktu pokrywa Sprzedawca. Jeśli Klient ma zamiar zwrócić produkt we własnym zakresie to wszelkie koszty z tego tytułu pozostają po stronie Klienta. Klient jest zobowiązany do należytego zabezpieczenia zwracanego Produktu w celu jego ochrony przed uszkodzeniem podczas transportu.

2.11. Szczegóły dotyczące ustawowego prawa Klienta do odstąpienia od umowy sprzedaży na odległość oraz wyjaśnienie, jak można je wykonać, są dostarczane w Potwierdzeniu Zamówienia.

3. PROCEDURA SKŁADANIA REKLAMACJI

3.1. Wszelkie ujawnione wady fizyczne Produktu zakupionego zgodnie z Warunkami Ogólnymi mogą być przedmiotem reklamacji.

3.2. W celu zgłoszenia reklamacji prosimy o kontakt z Sprzedawcą drogą mailową pod adres e-mail: e-commerce@longines.pl. Sprzedawca skontaktuje się z Tobą w tej sprawie i gdy będzie to konieczne poda datę odbioru Produktu przez naszego kuriera.

3.3. Jeśli Reklamacja jest uzasadniona Sprzedawca wypełni swoje zobowiązania wynikające z warunków gwarancji bez wyłączania przepisów dotyczących rękojmi.