Skip to main navigation Skip to content

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejsze warunki określają Warunki Sprzedaży The Swatch Group (Polska) 
Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa, Polska, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000223301 (w dalszej części Sprzedawca", "my", "nasz/nasza", "nasze", "Longines").

1.2. Niniejsze Warunki Sprzedaży wchodzą w życie z dniem 01.11.2020 roku. Niniejsze Warunki Sprzedaży mają zastosowanie do sprzedaży produktów i usług 
w naszym sklepie internetowym pod adresem: http://www.longines.com/ Prosimy zapoznać się z nimi przed złożeniem zamówienia. W celu złożenia zamówienia w naszym sklepie internetowym należy zaakceptować niniejsze Warunki Sprzedaży. Aby złożyć zamówienie w naszym sklepie internetowym muszą Państwo osiągnąć wymagany ustawowo wiek oraz posiadać zdolność prawną do zawierania umów.

1.3. Niniejsze Warunki Sprzedaży mają zastosowanie do sprzedaży produktów i usług 
w naszym sklepie internetowym pod adresem: http://www.longines.com/ Prosimy zapoznać się z nimi przed złożeniem zamówienia. W celu złożenia zamówienia w naszym sklepie internetowym należy zaakceptować niniejsze Warunki Sprzedaży.

1.4. Aby złożyć zamówienie w naszym sklepie internetowym muszą Państwo osiągnąć wymagany ustawowo wiek oraz posiadać zdolność prawną do zawierania umów.

2. Składanie zamówień

2.1. Zamówienie złożone w naszym sklepie internetowym stanowi ofertę kupna złożoną przez składającego zamówienie w ramach niniejszych Warunków Sprzedaży.

2.2. Po złożeniu zamówienia otrzymają Państwo od nas wiadomość e-mail 
z potwierdzeniem otrzymania zamówienia, przy czym potwierdzenie otrzymania zamówienia nie oznacza jego przyjęcia. Zamówienia są przez nas zatwierdzane
po sprawdzeniu dostępności zamówionych produktów i usług w terminie do 3 dni od dnia złożenia przez Państwa zamówienia.

2.3. Informacje dostarczane przez Państwa w ramach zamówienia w postaci tekstów 
do umieszczenia na kartach podarunkowych, tekstów /zdjęć do personalizacji (np. do wygrawerowania), lub zdjęć Państwa zegarka i jego mechanizmu, mogą zostać odrzucone bez podania przyczyny. W tym przypadku mamy prawo nie przyjąć zamówienia i dokonać zwrotu płatności.

2.4. Zastrzegamy sobie prawo do przeprowadzania czynności sprawdzających tożsamość oraz dane kart kredytowych w celu zapobiegania oszustwom.

2.5. Potwierdzimy przyjęcie Państwa oferty kupna przesyłając e-mailem potwierdzenie zamówienia stanowiące umowę obowiązującą strony. Po potwierdzeniu dostępności danego produktu zostanie przesłany link do płatności. Po otrzymaniu płatności zostanie przesłana faktura drogą mailową.

2.6. Przedmiotem umowy są wyłącznie produkty, których wysyłkę potwierdziliśmy w potwierdzeniu zamówienia. Nie jesteśmy zobowiązani do dostarczenia pozostałych produktów zawartych w Państwa zamówieniu dopóki ich wysyłka nie zostanie potwierdzona w odrębnym potwierdzeniu zamówienia.

2.7. Zobowiązujemy się dostarczyć Państwu towar bez wad. Ponosimy odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady na podstawie obowiązujących przepisów.

3. Ceny i sposób płatności

3.1. Ceny w naszym sklepie internetowym są wyrażone w polskich złotych i obejmują miejscowy podatek VAT oraz koszty dostawy (zgodnie z zamówieniem 
i potwierdzeniem zamówienia).

3.2. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w każdym momencie cen podanych w naszym sklepie internetowym (to postanowienie nie ma zastosowania do cen, które podaliśmy w potwierdzeniu zamówienia).

3.3. Mogą Państwo dokonać płatności korzystając z opcji dostępnych w naszym sklepie internetowym w momencie dokonywania zakupu: (prosimy zapoznać się 
z obowiązującymi warunkami za pośrednictwem dostępnych linków):

3.3.1. kartą kredytową Visa lub Mastercard

3.4. W przypadku płatności kartą kredytową, podlegają Państwo weryfikacji oraz autoryzacji przez agenta rozliczeniowego. Jesteśmy uprawnieni do udostępniania tym podmiotom Państwa danych osobowych, które są niezbędne do przeprowadzenia czynności sprawdzających. W przypadku, gdy agent rozliczeniowy odmawia autoryzacji płatności, zamówienie nie zostaje zaakceptowane i nie ponosimy odpowiedzialności za opóźnienie lub brak dostawy. Możemy zawiesić dostawę produktów do momentu otrzymania pełnej płatności. Możemy odmówić przyjęcia zamówienia, jeżeli nie dokonają Państwo płatności w terminie bez uzasadnionej przyczyny.

3.5. Nasz sklep internetowy zawiera szeroki wybór produktów i pomimo naszych wysiłków zawsze istnieje możliwość, że ceny niektórych przedstawionych w nim produktów zostały mylnie podane. Sprawdzamy ceny w ramach procedur wewnętrznych i stosujemy niższą cenę, jeżeli rzeczywista cena jest niższa od podanej w sklepie internetowym. W przypadku, gdy rzeczywista cena jest wyższa od podanej w sklepie internetowym, skontaktujemy się z Państwem, według naszego uznania, 
w celu dokonania stosownych uzgodnień przed wysyłką produktu lub usługi, albo odmówimy przyjęcia zamówienia, o czym zostaną Państwo powiadomieni.
To postanowienie nie ma zastosowania do cen, które podaliśmy w potwierdzeniu zamówienia.

4. Dostawa

4.1. Podajemy koszty dostawy dla poszczególnych dostępnych opcji w ramach składania
i potwierdzania zamówienia. Określamy szacunkowe terminy dostawy (po otrzymaniu zapłaty) w potwierdzeniu zamówienia. Jeżeli Państwo nie zgadzają się na ww. termin dostawy, są Państwo uprawnieni do anulowania zamówienia i otrzymania zwrotu zapłaty.

4.2. W przypadku niemożności realizacji dostawy w przewidzianym terminie skontaktujemy się z Państwem w celu zaproponowania innej daty. W razie niemożności realizacji dostawy w terminie wskazanym w potwierdzeniu zamówienia i jeżeli odmawiają Państwo zgody na opóźnienie dostawy, są Państwo uprawnieni do anulowania zamówienia i otrzymania zwrotu zapłaty.

4.3. Dostawa jest dokonywana na wskazany przez Państwa adres. Dokonujemy dostaw jedynie na terenie Polski.

5. Przeniesienie praw własności i ryzyka

5.1. Przeniesienie praw własności produktów nastąpi w momencie dostawy.

5.2. Ryzyko związane z produktami zostaje przeniesione na Państwa z chwilą dostawy. Ryzyko w rozumieniu tego postanowienia oznacza odpowiedzialność za szkody wyrządzone produktom lub spowodowane ich używaniem, obsługą lub przechowywaniem z zastrzeżeniem postanowienia 6.1.

6. Odpowiedzialność

6.1. Nasza odpowiedzialność jest wyłączona i ograniczona w zakresie dopuszczonym przepisami prawa. Powyższe nie wyłącza odpowiedzialności Sprzedawcy wobec konsumentów na podstawie obowiązujących przepisów dotyczących praw konsumentów, w szczególności odpowiedzialności Sprzedawcy na podstawie przepisów z tytuły rękojmi ustawowej za wady rzeczy sprzedanej.

7. Prawo właściwe i właściwość sądów

7.1. Umowy zawierane przez strony za pośrednictwem naszego sklepu internetowego podlegają przepisom prawa polskiego i są interpretowane w świetle tego prawa.

7.2. Możesz zgłosić Sprzedawcy reklamacje dotyczącą produktów lub dotyczącą sklepu internetowego. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej 
i przesłana na adres elektroniczny Sprzedawcy (email): e-commerce@longines.pl albo 
w formie pisemnej
 i przesłana na adres Sprzedawcy: The Swatch Group (Polska), ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa. W zgłoszeniu reklamacyjnym powinieneś zawrzeć swoje imię 
i nazwisko oraz opis zaistniałego problemu, a także swoje żądanie. Sprzedawca rozpatruje reklamacje i informuje osobę, która złożyła reklamację o swojej decyzji dotyczącej reklamacji w terminie do 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Sprzedawca przekaże swoją decyzję dotyczącą reklamacji na adres poczty elektronicznej albo adres korespondencyjny osoby składającej reklamację podany
w zgłoszeniu reklamacji, w zależności od tego, w jaki sposób otrzymał reklamację.

7.3. Informujemy, że Komisja Europejska prowadzi platformę przeznaczoną 
do pozasądowego wnoszenia skarg i dochodzenia roszczeń. Platforma jest dostępna pod następującym linkiem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL.

8. Postanowienia różne

8.1. Nieważność jednego z postanowień niniejszych warunków sprzedaży nie skutkuje nieważnością umowy zawartej przez strony.

8.2. W związku ze złożonym zamówieniem możemy kontaktować się z Państwem drogą elektroniczną na adres mailowy podany przez Państwa w zamówieniu.

8.3. Nasz adres: The Swatch Group (Polska), ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa, Polska, e-mail: e-commerce@longines.pl

8.4. Kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych w naszym sklepie internetowym są zawarte w Polityce Prywatności dostępnym pod następującym linkiem Wzor formularza odstapienia od umowy.pdf.

9. Prawo do odstąpienia od umowy

9.1. Mają Państwo prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny.

9.2. Prawo do odstąpienia wygasa po upływie 14 dni od daty, w której Państwo lub wskazany przez Państwa podmiot trzeci z wyjątkiem przewoźnika wszedł
 w posiadanie rzeczy.

9.3. W celu wykonania prawa do odstąpienia, powinni Państwo powiadomić nas The Swatch Group (Polska), ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa, Polska, e-mail: e-commerce@longines.pl o podjętej decyzji w formie jednoznacznego oświadczenia (np. listem lub wiadomością e-mail). W celu wykonania prawa do odstąpienia mogą Państwo skorzystać z formularza do odstąpienia od umowy, który znajduje się na stronie http://www.longines.com na karcie produktu.

9.4. W celu zachowania terminu na odstąpienie, wystarczy wysłać zawiadomienie
 o wykonaniu prawa do odstąpienia przed upływem tego terminu.

9.5. Zwrotowi podlegają wyłącznie produkty nowe. Proszę nie usuwać karty gwarancyjnej, którą został opatrzony produkt. Proszę zwrócić produkt w oryginalnym opakowaniu wraz z kartą gwarancyjną, którą został opatrzony produkt. Prawo do odstąpienia nie przysługuje do produktów nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji konsumenta lub służących do zaspokojenia jego zindywidualizowanych potrzeb.

9.6. W przypadku odstąpienia przez Państwa od umowy, dokonamy zwrotu wszystkich otrzymanych od Państwa płatności, włącznie z kosztami dostawy (z wyjątkiem kosztów dodatkowych wynikających z wyboru sposobu dostawy innego niż proponowany przez nas standardowy sposób dostawy w najniższej cenie). Ponoszą Państwo odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej wynikiem korzystania 
z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech
i funkcjonowania rzeczy. Możemy potrącić z kwoty do zwrotu kwotę odpowiadającą zmniejszeniu wartości rzeczy będącego wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Wycena zostanie wykonana przez Centrum Serwisowe firmy The Swatch Group (Polska) Sp. z o.o. według aktualnego cennika.

9.7. Dokonamy zwrotu zapłaty w rozsądnym terminie nieprzekraczającym 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot zapłaty zostanie zrealizowany za pośrednictwem tego samego sposobu płatności , jaki został przez Państwa użyty w pierwotnej transakcji. Nie zostaną Państwo obciążeni żadnymi kosztami z tytułu zwrotu zapłaty. Możemy wstrzymać zwrot zapłaty do momentu otrzymania produktów lub dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

9.8. Są Państwo zobowiązani do zwrotu produktów (włącznie z prezentami załączonymi do zakupu) w rozsądnym terminie nieprzekraczającym 14 dni od dnia, w którym Państwo odstąpili od umowy. Termin zostaje uznany za zachowany pod warunkiem wysłania towaru przed jego upływem.

9.9. Pokrywamy koszty zwrotu produktów, jeżeli skorzystają Państwo z formularza zwrotu obowiązującego na terytorium Polski, który znajduje się pod podanym linkiem