Skip to Main Navigation Skip to Content Skip to Social Networks Skip to Bottom Navigation
E-Sklep
picture E-Sklep
Produkty
picture Zegarki
Świat Longines
picture Świat Longines
Wyszukiwarka Sklepów
picture Wyszukiwarka Sklepów
Serwis
picture Firma
 
en en-AU en-GB en-US fr fr-CH de de-CH es it it-CH ko pl zh-Hans zh-Hant ja ru th tr pt

Search

WARUNKI UŻYTKOWANIA

1. Wstęp

1.1 Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi warunkami korzystania ze strony internetowej („Warunki”) przed skorzystaniem z niniejszej witryny („Witryna”). Dostęp do Witryny i korzystanie z niej oznacza, że akceptują Państwo niniejsze Warunki i zgadzają się na ich przestrzeganie. W przeciwnym razie nie należy korzystać z Witryny.1.2 Witryna jest prowadzona przez by Longines Watch Co. Francillon Ltd., 2610 Saint-Imier, Switzerland („Longines Watches”, „My”, „Nas”, „Nasz”), która również wydała niniejsze Warunki.


1.3 Spółka Longines Watches może w dowolnym momencie zmienić niniejsze Warunki. Wszelkie zmiany są dla Państwa wiążące, w związku z tym powinni okresowo odwiedzać niniejszą stronę w celu zapoznania się z aktualnie obowiązującymi Warunkami.


3. Treści dodawane przez użytkownika

3.1 Należy mieć świadomość, że za każdym razem, gdy zamieszczają Państwo informacje w Witrynie (np. na forum lub w księdze gości), informacje te mogą być dostępne dla innych użytkowników. Należy zatem starannie dobierać umieszczane i udostępniane innym użytkownikom informacje.


3.2 Spółka Longines Watches nie rości sobie praw własności do tekstu, plików, obrazów, zdjęć, materiałów wideo, materiałów dźwiękowych, prac autorskich ani jakichkolwiek innych materiałów, które Państwo umieszczą („Materiały Użytkownika”) w Witrynie. Po umieszczeniu Materiałów Użytkownika, nadal zachowują Państwo wszystkie prawa własności do nich, a także prawo do korzystania z nich w wybrany przez Państwa sposób. Umieszczając Materiały Użytkownika w Witrynie lub za jej pośrednictwem udzielają Nam Państwo niniejszym niewyłącznej, przenoszalnej i bezpłatnej licencji do korzystania z nich na całym świecie, z możliwością udzielania sublicencji, na wykorzystywanie, modyfikowanie, publiczne odtwarzanie, publiczne pokazywanie, powielanie i rozpowszechnianie Materiałów Użytkownika udostępnionych przez Państwa w Witrynie i za jej pośrednictwem lub w poświęconej spółce Longines Watches części platformy zewnętrznej (Facebook, Twitter itp.), do czasu usunięcia przez Państwo tych Materiałów z Witryny.


3.3 Oświadczają i gwarantują Państwo, że: (i) są Państwo właścicielem Materiałów Użytkownika, które zostały przez Państwa umieszczone w Witrynie lub w inny sposób są Państwo uprawnieni do udzielenia wyżej opisanej licencji, oraz (ii) zamieszczenie przez Państwa Materiałów Użytkownika w Witrynie nie narusza prawa do prywatności, prawa do publikacji, praw autorskich, znaków towarowych, praw umownych lub jakichkolwiek innych praw osoby fizycznej lub spółki.


3.4 Wyłącznie Państwo są odpowiedzialni za Materiały Użytkownika, które umieszczają w Witrynie. Nie mogą Państwo umieszczać, przesyłać lub dzielić się Materiałami Użytkownika w Witrynie, których Państwo nie stworzyli lub nie mają Państwo pozwolenia na ich umieszczenie. Materiały Użytkownika nie zawsze są sprawdzane przez spółkę Longines Watches przed ich zamieszczeniem i niekoniecznie odzwierciedlają opinie lub politykę spółki Longines Watches. Spółka Longines Watches nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych bądź dorozumianych, co do Materiałów Użytkownika lub dokładności i wiarygodności tych Materiałów lub jakichkolwiek treści lub informacji, które przekazują Państwo pozostałym użytkownikom. Nie mogą Państwo publikować ani przesyłać żadnych materiałów niezgodnych z prawem oraz takich które mogą zostać sklasyfikowane jako groźba, pomówienie, zniesławienie, a także mających charakter obsceniczny, skandaliczny, podburzający, pornograficzny lub bluźnierczy lub materiałów, które stanowią lub zachęcają do zachowania, które mogłoby być uznane za przestępstwo, prowadzić do odpowiedzialności cywilnej lub w inny sposób naruszać prawo.


3.5 Witryna oferuje użytkownikom możliwość stworzenia własnego konta przez podanie pewnych informacji. W szczególności będą Państwo musieli wybrać adres poczty elektronicznej i hasło. Na Państwu spoczywa całkowita odpowiedzialność za utrzymanie w poufności Państwa hasła. Zgadzają się Państwo nie wykorzystywać konta, adresu poczty elektronicznej lub hasła innego użytkownika pod żadnym pozorem i nie ujawniać Państwa hasła osobom trzecim. Wyrażają Państwo zgodę na natychmiastowe powiadomienie nas o jakimkolwiek podejrzeniu nieuprawnionego użycia Państwa konta lub dostępu do Państwa hasła. Ponoszą Państwo wyłączną odpowiedzialność za używanie Państwa konta.

3.6 Spółka Longines Watches wyraźnie zastrzega sobie prawo do usunięcia wszelkich informacji lub materiałów publikowanych lub przekazywanych przez kogokolwiek, które naruszają niniejsze zasady, włączając w to wszelkie oferty zegarków. Spółka Longines Watches będzie w pełni współpracować z wszelkimi organami ścigania oraz stosować się do postanowień sądów żądających lub nakazujących spółce Longines Watches ujawnienie tożsamości każdej osoby publikującej takie informacje lub materiały.


5. Zastrzeżenie

5.1 Chociaż spółka Longines Watches dokłada należytych starań, aby uwzględnić w Witrynie dokładne i aktualne informacje, nie udziela jennak gwarancji ani nie składa oświadczeń w odniesieniu do Treści Witryny, które są dostarczane bez jakiejkolwiek gwarancji. W szczególności spółka Longines Watches nie gwarantuje ani nie oświadcza, że korzystanie przez Państwa z Treści Witryny nie naruszy praw osób trzecich, które nie należą lub nie są ze spółką Longines Watches powiązane.


5.2 Spółka Longines Watches nie przyjmuje odpowiedzialności i nie będzie odpowiedzialna za jakiekolwiek uszkodzenia Państwa sprzętu komputerowego lub innego mienia, ani ze wirusy, którymi Państwa sprzęt komputerowy lub innych sprzęt może zostać zarażony w związku z ich dostępem do Witryny, korzystaniem z niej lub przeglądaniem jej albo w związku z pobieraniem przez Państwa jakichkolwiek materiałów, danych, tekstu, materiału wideo lub audio z Witryny.


5.3 Spółka Longines Watches zastrzega sobie prawo do przerwania lub zaprzestania udostępniania części lub wszystkich funkcjonalności Witryny. Spółka Longines Watches nie przyjmuje odpowiedzialności za przerwanie lub zaprzestanie udostępniania wszystkich lub części funkcjonalności Witryny, niezależnie od tego, czy jest to wynikiem działania lub zaniechania spółki Longines Watches lub jej podmiotu stowarzyszonego lub osoby trzeciej.


5.4 Treść Witryny może zawierać nieścisłości techniczne lub błędy typograficzne. Spółka Longines Watches zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian, poprawek i/lub ulepszeń Treści Witryny w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadamiania o nich.


8. Ograniczenie odpowiedzialności

8.1 W zakresie, w którym zezwala na to prawo, oraz z wyjątkiem szkód spowodowanych umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa, Longines Watches oraz inne spółki należące do The Swatch Group Ltd., w tym ich funkcjonariusze, dyrektorzy, pracownicy, akcjonariusze lub przedstawiciele, nie ponoszą odpowiedzialności za żadne straty lub szkody, które mogli ponieść Państwo lub strona trzecia (w tym, bez ograniczeń, jakiekolwiek straty lub szkody bezpośrednie, pośrednie lub następcze, lub utratę przychodów, zysków, wartości firmy lub danych), w związku ze Stroną lub w związku z korzystaniem, niemożnością korzystania lub następstwem korzystania ze Strony, wszelkich stron powiązanych ze Stroną lub materiałów w takich stronach, w tym, lecz nie wyłącznie, w wyniku utraty lub uszkodzenia spowodowanego przez wirusy, które mogą zainfekować sprzęt komputerowy należący do Państwa, oprogramowanie, dane lub inne mienie, w związku z dostępem do, korzystaniem lub przeglądaniem Strony lub pobieraniem jakichkolwiek materiałów ze Strony lub innych stron powiązanych ze Stroną.


10. Pozostałe postanowienia

10.1 Zaniechanie przez spółkę Longines Watches wykonania lub wyegzekwowania jakiegokolwiek prawa albo postanowienia Warunków nie oznacza odstąpienia od tego prawa lub postanowienia. Tytuły poszczególnych punktów Warunków służą wyłącznie wygodzie i nie mają skutków prawnych lub umownych. 
Nieważność lub niewykonalność któregokolwiek postanowienia Warunków pozostaje bez jakiegokolwiek wpływu na ważność, zgodność z prawem bądź wykonalność pozostałych postanowień zawartych w niniejszych Warunkach.


10.2 Warunki podlegają prawu szwajcarskiemu i będą interpretowane zgodnie z nim, bez uwzględnienia norm kolizyjnych lub Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. W zakresie dozwolonym przepisami prawa właściwe sądy w miejscu, gdzie spółka Longines Watches ma siedzibę, obecnie Saint-Imier, Switzerland, będą miały wyłączną jurysdykcję w przypadku ewentualnych sporów wynikających z Warunków i korzystania przez Państwa z Witryny, z zastrzeżeniem przysługującego nam prawa do wszczynania postępowań przeciwko użytkownikowi w miejscu jego zamieszkania. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Warunków, należy zwrócić się na piśmie do
Longines Watch Co.
Francillon Ltd.
2610 Saint-Imier
Switzerland
lub za pośrednictwem.https://www.longines.pl/contact.


2. Cel i treść witryny

2.1 Wszystkie informacje i materiały zamieszczone w Witrynie przedstawiane są wyłącznie w celu przekazania ogólnych informacji o produktach i usługach spółki Longines Watches oraz ich promocji. Takie informacje i materiały nie stanowią oferty handlowej na produkty i/lub usługi świadczone przez spółkę Longines Watches lub oficjalnych sprzedawców detalicznych lub inne osoby trzecie, nie są też poradami ani innymi instrukcjami korzystania z produktów i/lub usług spółki Longines Watches.


2.2 Witryna może zawierać informacje o naszych światowych produktach i usługach , z których nie wszystkie są dostępne w każdej lokalizacji. Odniesienie do danego produktu lub usługi spółki Longines Watches nie oznacza, że ten produkt lub usługa jest lub będzie dostępna w Państwa lokalizacji.


4. Prawa własności intelektualnej

4.1 Witryna wraz z wszelkimi informacjami, tekstem, obrazami, zdjęciami, klipami audio i wideo, wzorami, grafikami, logotypami, symbolami, nazwami, oznaczeniami produktów i oznaczeniami korporacyjnymi, a także całym oprogramowaniem zawartym w Witrynie i wszystkimi pozostałymi plikami oraz ich wyborem i organizacją („Treść Witryny”), podlega ochronie prawnej, w szczególności ochronie prawa autorskiego, prawa znaków towarowych i prawa do wzorów, które przysługują spółce Longines Watches, jej podmiotom stowarzyszonym, jej użytkownikom lub licencjodawcom, z zastrzeżeniem wszystkich praw. Żadna Treść Witryny nie może być modyfikowana, kopiowana, rozpowszechniana, opracowywana, powielana, publikowana ponownie, pobierana, wyświetlana, umieszczana, przesyłana lub sprzedawana w jakiejkolwiek postaci lub za pomocą jakichkolwiek środków, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody spółki Longines Watches, z tym, że powyższe nie ma zastosowania do Materiałów Użytkownika, które w sposób zgodny z prawem umieszczą Państwo w Witrynie. Ponadto żadne treści cyfrowe nie mogą być kopiowane do innych programów bez uprzedniej pisemnej zgody spółki Longines Watches.


4.2 Z zastrzeżeniem, że mogą Państwo korzystać z Witryny, udzielona zostaje Państwu ograniczona licencja na dostęp do Witryny i Treści Witryny oraz na korzystanie z nich i pobieranie lub drukowanie kopii jakiejkolwiek części Treści Witryny, do której uzyskali Państwo prawidłowy dostęp, jednakże wyłącznie na Państwa własny, niekomercyjny użytek oraz pod warunkiem zachowania w stanie nienaruszonym wszystkich informacji o prawach autorskich lub innych prawach zastrzeżonych. Licencja podlega Warunkom i nie obejmuje stosowania eksploracji danych (data mining), programów-robotów lub podobnych metod zbierania lub wydobywania danych. Z wyjątkiem Państwa własnych Materiałów Użytkownika, nie mogą Państwo wprowadzać lub ponownie publikować Treści Witryny w jakimkolwiek miejscu w Internecie, intranecie lub extranecie, ani też włączać ich do jakiejkolwiek innej bazy danych lub kompilacji; wszelkie inne sposoby korzystania z Treści Witryny są ściśle zabronione. Jakiekolwiek korzystanie z Witryny lub Treści Witryny w sposób inny, niż wyraźnie wskazany w niniejszych Warunkach, bez uprzedniej pisemnej zgody spółki Longines Watches, jest ściśle zabronione i skutkuje wypowiedzeniem licencji udzielonej zgodnie z niniejszymi Warunkami. Ewentualne nieuprawnione użycie może również naruszać obowiązujące przepisy prawa, w tym m.in. prawa autorskie i prawo znaków towarowych oraz obowiązujące regulaminy i statuty dotyczące komunikacji. O ile nie wskazano wyraźnie w niniejszych Warunkach, żadne postanowienie niniejszych Warunków nie będzie interpretowane jako udzielające jakiejkolwiek licencji na jakiekolwiek prawa własności intelektualnej.


4.3 „Longines Watches" oraz inne znaki towarowe, logotypy, znaki szczególne, nagłówki stron, ikony przycisków, skrypty, nazwy usług i inne znaki (łącznie „Znaki Towarowe”) umieszczone w Witrynie są przedmiotem praw do znaków towarowych i innym praw spółki Longines Watches i jej podmiotów stowarzyszonych. Naszych Znaków Towarowych nie można wykorzystywać, także jako części znaków towarowych i/lub części nazw domen, w związku z jakimkolwiek produktem lub usługą, w jakikolwiek sposób, który mógłby wywołać konfuzje, a także nie można ich kopiować, naśladować lub używać, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody spółki Longines Watches. Użycie / niewłaściwe użycie przez Państwa Znaków Towarowych umieszczonych w Witrynie lub jakiejkolwiek innej Treści Witryny, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w Warunkach, jest ściśle zabronione.


6. Linki do i z innych witryn internetowych

6.1 Jako że spółka Longines Watches nie ma żadnej kontroli nad witrynami osób trzecich, do których linkowana jest Witryna, ani nie rekomenduje tych stron oraz, ponieważ spółka Longines Watches nie dokonywała przeglądu żadnych witryn internetowych, do których linkowana jest Witryna, przyjmują Państwo do wiadomości, że spółka Longines Watches nie ponosi odpowiedzialności za zawartość wszelkich zewnętrznych stron internetowych ani innych stron internetowych, do których linkowana jest Witryna. Odpowiedzialność za dostęp do zewnętrznych stron internetowych i linkowanych witryn osób trzecich spoczywa wyłącznie na użytkownikach. .


6.2 Linkowanie do Witryny, zewnętrznych stron internetowych lub innych stron internetowych odbywa się na Państwa wyłączne ryzyko. Korzystając z takich linków, zdają sobie Państwo sprawę, że obowiązywać wówczas będą zastrzeżenia prawne i polityka prywatności danej linkowanej strony, które mogą różnić się od zastrzeżeń prawnych i polityki spółki Longines Watches. Jeśli chcieliby Państwo podać link do Witryny, mogą to zrobić jedynie poprzez linkowanie do strony głównej, ale bez jej powielania, oraz z zastrzeżeniem poniższych warunków.


6.3 Ramkowanie Witryny przez strony lub elementy stron należących do podmiotów niebędących częścią The Swatch Group Ltd. nie jest dozwolone. Odnośniki szeregowe (in-line linking) lub inny sposób załączania części Witryny do stron internetowych podmiotów, które nie są częścią The Swatch Group Ltd. jest również zabronione.


7. Dostęp do usługi

7.1 Chociaż spółka Longines Watches stara się zapewnić dostępność Witryny przez całą dobę, nie będzie ponosić odpowiedzialności, jeżeli Witryna będzie niedostępna w jakimkolwiek czasie lub przez jakikolwiek okres.


7.2 Dostęp do Witryny może zostać tymczasowo i bez wcześniejszego powiadomienia zawieszony w przypadku awarii systemu, konserwacji lub naprawy lub z przyczyn od Nas niezależnych.9. Prywatność

9.1 Troszczymy się o Państwa prywatność i ochronę Państwa danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności.


Dodano produkt do porównania!

Proszę wybrać inny zegarek do porównania.

Możesz porównać ze sobą maksymalnie trzy zegarki

Usunąłeś produkt %REF% z listy produktów do porównania
Wyczyściłeś listę produktów do porównania
Uwaga

Działanie porównywarki ogranicza się do 3 pozycji

OK

Czy na pewno chcesz usunąć ten produkt?

Czy na pewno chcesz usunąć wszystko?

Anuluj
OK