Skip to Main Navigation Skip to Content Skip to Social Networks Skip to Bottom Navigation
ผลิตภัณฑ์
picture นาฬิกา
จักรวาลแห่ง Longines
picture จักรวาลแห่ง Longines
เครื่องมือค้นหาร้าน
picture เครื่องมือค้นหาร้าน
บริการลูกค้า
picture บริษัท
 
en en-AU en-GB en-US fr fr-CH de de-CH es it it-CH ko pl zh-Hans zh-Hant ja ru th tr pt

Search

ข้อกำหนดการใช้งาน

1. บทน

1.1 กรุณาอ่านข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ (“ข้อกำหนดการใช้งาน”) ด้วยความระมัดระวังก่อนใช้งานเว็บไซต์นี้ (“เว็บไซต์”) การเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์แสดงว่าท่านยอมรับและตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้งาน หากท่านไม่ตกลงตามนี้ อย่าใช้งานเว็บไซต์1.2 เว็บไซต์และข้อกำหนดการใช้งานอยู่ภายใต้การดำเนินการและออกโดย Longines Watch Co. Francillon Ltd., Rue des Noyettes 8, 2610 Saint-Imier, Switzerland (“Longines Watches” “เรา” “พวกเรา” “ของเรา”)


1.3 [Longines Watches] อาจแก้ไขข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ในเวลาใด ๆ ก็ได้ การแก้ไขดังกล่าวมีผลผูกพันท่านและท่านควรเข้าชมหน้าเว็บเพจนี้เป็นครั้งคราว เพื่อตรวจดูข้อกำหนดที่เป็นปัจจุบันที่ท่านต้องผูกพันตามนั้น


3. User content

3.1 โปรดทราบว่าเมื่อใดก็ตามที่ท่านได้โพสต์ข้อความลงในเว็บไซต์ (เช่น ห้องสนทนา หรือสมุดเยี่ยมชม) ข้อมูลดังกล่าวอาจเข้าถึงได้โดยผู้ใช้งานคนอื่น ท่านจึงควรเลือกข้อมูลที่ท่านโพสต์และที่ท่านส่งให้ผู้ใช้งานคนอื่นด้วยความระมัดระวัง


3.2 Longines Watches ไม่ได้อ้างถือกรรมสิทธิ์ใดๆในข้อความ แฟ้ม ภาพ รูป วิดีโอ เสียง งานของผู้สร้างหรือวัสดุอื่นใดที่ท่านอาจโพสต์ (“เนื้อหาของผู้ใช้งาน”) ลงในเว็บไซต์ หลังจากโพสต์เนื้อหาของผู้ใช้งาน ท่านยังคงมีกรรมสิทธิ์ในเนื้อหาของผู้ใช้งานดังกล่าว และท่านยังคงมีสิทธิใช้งานในประการต่าง ๆ ตามที่ท่านต้องการ การโพสต์เนื้อหาของผู้ใช้งานของท่านลงในหรือผ่านทางเว็บไซต์ ให้ถือว่าท่านได้ให้สิทธิในการใช้ เปลี่ยนแปลง ดำเนินการใด ๆ ในทางสาธารณะ จัดแสดงต่อสาธารณะ ทำซ้ำ และเผยแพร่เนื้อหาของผู้ใช้งานของท่านในหรือผ่านทางเว็บไซต์ หรือส่วนที่เป็นของ Longines Watches ในบริการของบุคคลภายนอก (เช่นเฟสบุ๊ค ทวิตเตอร์ เป็นต้น) ทั้งนี้จนกว่าท่านจะลบเนื้อหาของผู้ใช้งานของท่านออกจากเว็บไซต์ โดยสิทธินี้ไม่ใช่สิทธิแต่เพียงผู้เดียว แต่สามารถอนุญาตช่วงและโอนได้ และเป็นสิทธิที่ใช้ได้ทั่วโลก และโดยไม่มีค่าตอบแทนให้แก่เรา


3.3 ท่านรับรองและรับประกันว่า (1) ท่านเป็นเจ้าของเนื้อหาของผู้ใช้งานที่ถูกโพสต์ในเว็บไซต์ หรือมีสิทธิประการอื่นในการให้สิทธิดังระบุไว้ข้างต้น และ (2) การโพสต์เนื้อหาของผู้ใช้งานของท่านลงในเว็บไซต์ไม่เป็นการฝ่าฝืนต่อสิทธิในความเป็นส่วนตัว สิทธิในการนำออกแสดงต่อสาธารณะ ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิตามสัญญา หรือสิทธิอื่นใดของบุคคลหรือบริษัทใด ๆ


3.4 ท่านต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว สำหรับเนื้อหาของผู้ใช้งานของท่านที่ท่านโพสต์ลงในเว็บไซต์ ท่านไม่สามารถโพสต์ ส่งหรือแชร์เนื้อหาของผู้ใช้งานที่ท่านไม่ได้เป็นผู้สร้างสรรค์ หรือไม่ได้รับอนุญาตให้โพสต์ เนื้อหาของผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องถูกตรวจสอบโดย Longines Watches ก่อนการโพสต์ และไม่จำเป็นต้องแสดงถึงความเห็น หรือนโยบายของ Longines Watches Longines Watches ไม่รับประกันไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย เกี่ยวกับเนื้อหาของผู้ใช้งาน หรือความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของเนื้อหาของผู้ใช้งาน หรือวัสดุ หรือข้อมูลใด ๆ ที่ท่านส่งไปยังผู้ใช้งานรายอื่น ๆ ห้ามไม่ให้ท่านโพสต์ หรือส่งวัสดุใด ๆที่ผิดกฎหมาย เป็นการข่มขู่คุกคาม ใส่ร้าย หมิ่นประมาท ลามก น่าอับอาย เป็นอันตราย โป๊ หรือดูหมิ่น หรือวัสดุใด ๆ ที่อาจก่อ หรือส่งเสริมการกระทำที่ถือได้ว่าเป็นความผิดทางอาญา หรือทำให้เกิดความรับผิดทางแพ่ง หรือฝ่าฝืนต่อกฎหมายในประการอื่น


3.5 เว็บไซต์อาจเสนอความเป็นไปได้สำหรับผู้ใช้งานในการสร้างบัญชีส่วนตัวโดยการให้ข้อมูลบางประการ กล่าวคือท่านต้องเลือกอีเมล์ และรหัสผ่าน ท่านจะรับผิดชอบทั้งหมดสำหรับการรักษาความลับของรหัสผ่านของท่าน ท่านตกลงไม่ใช้บัญชี อีเมล์ หรือรหัสผ่านของผู้ใช้งานรายอื่นไม่ว่าในเวลาใด ๆ หรือเปิดเผยรหัสผ่านของท่านให้แก่บุคคลภายนอก ท่านตกลงจะแจ้งให้เราทราบโดยทันทีหากท่านสงสัยว่ามีการใช้งานบัญชีของท่าน หรือการเข้าถึงรหัสผ่านของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต ท่านจะรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการใช้งานบัญชีของท่าน


3.6 Longines Watches สงวนสิทธิโดยชัดแจ้งในการลบข้อมูล หรือวัสดุใดที่ถูกโพสต์หรือส่งโดยบุคคลใด ๆ อันเป็นการฝ่าฝืนต่อหลักเกณฑ์เหล่านี้ รวมถึงการลบคำเสนอสำหรับนาฬิกา Longines Watches จะร่วมมืออย่างเต็มที่กับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หรือปฏิบัติตามคำสั่งศาลที่ร้องขอหรือสั่งให้ Longines Watches เปิดเผยอัตลักษณ์ของบุคคลใด ๆ ที่ได้โพสต์ข้อความหรือวัสดุดังกล่าว


5. ข้อปฏิเสธความรับผิด

5.1 แม้ว่า Longines Watches ได้ใช้ความพยายามอย่างเหมาะสมในการใส่ข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นปัจจุบันลงในเว็บไซต์ เราไม่รับประกัน หรือรับรองเกี่ยวกับเนื้อหาในเว็บไซต์ ซึ่งจัดทำไว้แบบ “เท่าที่เป็นอยู่” โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Longines Watches ไม่รับประกัน และไม่รับรองว่าการใช้เนื้อหาของเว็บไซต์ของท่านจะไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลภายนอกที่ไม่ได้เป็นเจ้าของ หรือไม่มีความเกี่ยวข้องกับ Longines Watches


5.2 Longines Watches ไม่มีความรับผิด และจะไม่รับผิดชอบสำหรับความเสียหายต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของท่าน หรือไวรัสที่อาจติดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือทรัพย์สินอื่นใดของท่าน เพราะเหตุจากการที่ท่านเข้าถึง ใช้งาน หรือเข้าดูเว็บไซต์ หรือการที่ท่านดาวน์โหลดวัสดุ ข้อมูล ข้อความ ภาพ วีดีโอ หรือเสียงจากเว็บไซต์


5.3 Longines Watches สงวนลิขสิทธิ์ที่จะแทรกแซง หรือระงับการทำงานส่วนใดหรือทั้งหมดของเว็บไซต์ Longines Watches ไม่มีความรับผิดหรือความรับผิดชอบไม่ว่าโดยประการใด ๆ ก็ตามจากการแทรกแซงหรือการระงับการทำงานส่วนใด หรือทั้งหมดของเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเนื่องมากจากการกระทำ หรือละเว้นการกระทำของ Longines Watches หรือบริษัทในเครือใด ๆ ของเรา หรือของบุคคลภายนอก


5.4 เนื้อหาของเว็บไซต์อาจประกอบด้วยความไม่ถูกต้องทางด้านเทคนิค หรือความผิดพลาดจากการพิมพ์ Longines Watches สงวนสิทธิที่จะทำการเปลี่ยนแปลง แก้ไข และ/หรือปรับปรุงเนื้อหาของเว็บไซต์ในเวลาใด ๆ ก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบก่อน


8. ข้อจำกัดความรับผิด

8.1 ตราบเท่าที่กฎหมายอนุญาต Longines Watches และบริษัทอื่นใดของ The Swatch Group Ltd. รวมถึงพนักงาน กรรมการ ลูกจ้าง ผู้ถือหุ้น หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าว ไม่มีความรับผิด และหน้าที่ความรับผิดชอบใด ๆ สำหรับความสูญหาย หรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับท่าน หรือบุคคลภายนอกไม่ว่าในจำนวนหรือลักษณะใด (รวมทั้งปราศจากความจำกัด ความสูญหาย หรือความเสียหายโดยตรง โดยอ้อม หรือโดยสืบเนื่อง หรือการสูญเสียรายได้ กำไร กู๊ดวิลล์ หรือข้อมูล) อันเกี่ยวกับเว็บไซต์ ในประการใด ๆ หรือที่เกี่ยวกับการใช้งาน การไม่สามารถใช้งาน หรือผลจากการใช้งานเว็บไซต์ และเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่เชื่อมต่อมายังเว็บไซต์นี้ หรือวัสดุในเว็บไซต์นั้น ๆ รวมทั้งปราศจากความจำกัด การสูญหาย หรือความเสียหายอันเกิดจากไวรัส ที่อาจติดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์ ข้อมูล หรือทรัพย์สินอื่นของท่านจากการที่ท่านเข้าถึง ใช้งาน หรือเข้าดูเว็บไซต์นี้ หรือการที่ท่านดาวน์โหลดวัสดุใด ๆ จากเว็บไซต์นี้ หรือเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่เชื่อมต่อมายังเว็บไซต์นี้ ทั้งนี้ เว้นแต่จะเป็นความเสียหายอันเกิดจากการจงใจ หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง


10. อื่น ๆ

10.1 การที่ Longines Watches ไม่ใช้สิทธิ หรือไม่บังคับตามสิทธิ หรือข้อกำหนดใด ๆ ของข้อกำหนดการใช้งาน ไม่ถือเป็นการสละสิทธิหรือสละข้อกำหนดดังกล่าว ชื่อหัวข้อต่าง ๆ ของข้อกำหนดการใช้งานมีไว้เพื่อความสะดวกเท่านั้น และไม่มีผลในทางกฎหมาย หรือในทางสัญญา ความไม่สมบูรณ์หรือการใช้บังคับไม่ได้ของข้อใด ๆ ของข้อกำหนดการใช้งาน ไม่กระทบ หรือทำให้เสื่อมเสียในประการใดต่อความสมบูรณ์ ความถูกต้องตามกฎหมาย การใช้บังคับได้ของข้อกำหนดอื่น ๆ ที่อยู่ในข้อกำหนดการใช้งาน


10.2 ให้บังคับ และตีความข้อกำหนดการใช้งานตามกฎหมายของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยไม่ใช้บังคับตามกฎหมายว่าด้วยการขัดกันของกฎหมาย อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาซื้อขายระหว่างประเทศ ตราบเท่าที่กฎหมายอนุญาต ศาลที่มีเขตอำนาจเหนือสถานที่ที่เป็นสำนักงานจดทะเบียนของ Longines Watches ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ Saint-Imier, Switzerland เท่านั้นที่จะมีเขตอำนาจในการพิจารณาข้อพิพาทใด ๆ อันเกิดจากข้อกำหนดในการใช้งานและเกิดจากการที่ท่านใช้งานเว็บไซต์ ทั้งนี้ เรามีสิทธิในการดำเนินคดีต่อผู้ใช้งาน ณ ที่อยู่ของผู้ใช้งาน


10.3 หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับข้อกำหนดการใช้งาน โปรดสอบถามไปยัง


Longines Watch Co. Francillon Ltd.
Rue des Noyettes 8
2610 Saint-Imier
Switzerland
หรือทาง https://www.longines.com.th

2. วัตถุประสงค์ และเนื้อหาของเว็บไซต์

2.1 ข้อมูลและวัสดุทั้งหมดในเว็บไซต์นำมาแสดงไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไป และเพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ และบริการของ Longines Watches เท่านั้น ข้อมูลและวัสดุดังกล่าวไม่ใช่คำเสนอสำหรับผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการของ Longines Watches หรือของผู้ค้าปลีกที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ หรือบุคคลภายนอกอื่น ๆ และไม่เป็นคำแนะนำหรือคำสั่งอย่างอื่นในการใช้ผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการของ Longines Watches


2.2 เว็บไซต์อาจประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และบริการทั่วโลกของเรา ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมดเหล่านั้นไม่ได้มีในทุกท้องที่ การอ้างอิงถึงผลิตภัณฑ์ หรือบริการของ Longines Watches ไม่ได้เป็นการแสดงโดยนัยว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นมีหรือจะมีในท้องที่ของท่าน


4. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

4.1 ว็บไซต์รวมทั้งข้อมูล ข้อความ ภาพ รูป เสียง และวีดิโอคลิป แบบ กราฟิก โลโก้ สัญลักษณ์ ชื่อ ผลิตภัณฑ์ และการกำหนดใด ๆ ที่เกี่ยวกับองค์กร รวมทั้งซอฟแวร์ที่อยู่ในเว็บไซต์ และแฟ้มอื่นใดทั้งหมด และการคัดเลือกและการจัดการ (“เนื้อหาของเว็บไซต์”) ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย กล่าวคือ ได้รับการคุ้มครองในเรื่องลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และสิทธิในการออกแบบที่เป็นของ Longines Watches บริษัทในเครือ ผู้ใช้งาน หรือผู้ให้สิทธิของบริษัท โดยขอสงวนสิทธิไว้ทั้งหมด ห้ามเปลี่ยนแปลง ทำสำเนา เผยแพร่ แบ่งส่วน ทำซ้ำ เผยแพร่ซ้ำ ดาวน์โหลด แสดงข้อมูล โพสต์ ส่ง หรือขายเนื้อหาของเว็บไซต์ในรูปแบบใด ๆ หรือโดยวิธีการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราก่อน อย่างไรก็ตามข้อกำหนดต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้นจะยกเว้นไม่ใช้บังคับกับเนื้อหาของผู้ใช้งานของท่านเองที่ท่านโพสต์ในเว็บไซต์โดยถูกต้องตามกฎหมาย นอกจากนี้ ห้ามทำสำเนาเนื้อหาที่เป็นดิจิตอลไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามไปยังโปรแกรมอื่นใด โดยไม่ได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Longines Watches ก่อน


4.2 หากท่านมีสิทธิใช้งานเว็บไซต์ ท่านจะได้รับอนุญาตอย่างจำกัดในการเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์ และเนื้อหาของเว็บไซต์ และดาวน์โหลด หรือพิมพ์สำเนาของส่วนใดของเนื้อหาของเว็บไซต์ที่ท่านได้รับอนุญาตให้เข้าถึงได้โดยถูกต้องเพื่อการใช้งานส่วนตัวเท่านั้นและไม่ใช่เพื่อการค้า ทั้งนี้ท่านจะต้องรักษาข้อความที่แจ้งเกี่ยวกับลิขสิทธิ์หรือข้อความแสดงความเป็นเจ้าของเอาไว้ การอนุญาตดังกล่าวอยู่ภายใต้บังคับของข้อกำหนดการใช้งาน และไม่รวมถึงการใช้งานด้วยการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูล (data mining) โรบ็อต (Robots) หรือวิธีการรวบรวมหรือคัดแยกข้อมูลที่คล้ายคลึงกัน เว้นแต่เนื้อหาของผู้ใช้งานที่เป็นของท่านเอง ห้ามท่านส่ง หรือเผยแพร่ต่อซึ่งเนื้อหาของเว็บไซต์ในอินเตอร์เน็ต อินทราเน็ต หรือเอ็กซ์ทราเน็ต หรือประกอบสิ่งดังกล่าวในฐานข้อมูลหรือการประกอบเข้ากันอย่างอื่น และการใช้งานเนื้อหาของเว็บไซต์ในประการอื่นเป็นสิ่งที่ต้องห้ามอย่างเคร่งครัด และห้ามไม่ให้ใช้งานเว็บไซต์ หรือเนื้อหาของเว็บไซต์ในประการอื่น นอกเหนือจากที่อนุญาตไว้เป็นการเฉพาะในข้อกำหนดการใช้งานนี้ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Longines Watches ก่อนโดยเด็ดขาด และการกระทำดังกล่าวจะเป็นผลให้การอนุญาตที่ให้ไว้ในข้อกำหนดการใช้งานนี้สิ้นสุดลง การใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตอาจเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายที่ใช้บังคับ รวมทั้งปราศจากความจำกัด สิทธิลิขสิทธิ์ กฎหมายเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า และกฎระเบียบและกฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับการสื่อสารที่ใช้บังคับอยู่ เว้นแต่จะได้ระบุไว้โดยชัดแจ้งในข้อกำหนดการใช้งานนี้ ไม่มีข้อความใดในข้อกำหนดการใช้งานนี้ที่จะตีความได้ว่าเป็นการอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ


4.3 “Longines” และเครื่องหมายการค้า โลโก้ อักขระ ส่วนบนของหน้าเว็บเพจ ไอคอนที่เป็นปุ่ม สคริป ชื่อบริการ และเครื่องหมายอย่างอื่น (รวมกันเรียกว่า “เครื่องหมายการค้า”) ที่แสดงอยู่ในเว็บไซต์อยู่ภายใต้บังคับของสิทธิในเครื่องหมายการค้าและสิทธิอื่นใดของ Longines Watches หรือของบริษัทในเครือ เครื่องหมายการค้าของเราไม่อาจใช้ (รวมทั้งการใช้ประกอบเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องหมายการค้า และ/หรือส่วนของโดเมนเนม) กับผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ไม่ว่าในลักษณะใด ๆ อันอาจก่อให้เกิดความสับสน และไม่อาจทำสำเนา เลียนแบบ หรือใช้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่ได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Longines Watches ก่อน และการใช้/การใช้อย่างไม่ถูกต้องในเครื่องหมายการค้าที่แสดงอยู่ในเว็บไซต์ หรือเนื้อหาอื่นใดของเว็บไซต์ เป็นสิ่งที่ต้องห้ามอย่างเคร่งครัด เว้นแต่ที่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดการใช้งานนี้


6. การเชื่อมต่อไปยัง และจากเว็บไซต์อื่น

6.1 เนื่องจาก Longines Watches ไม่มีการควบคุมเหนือเว็บไซต์ใด ๆ และไม่ได้รับรองเว็บไซต์ใด ๆ ที่เว็บไซต์นี้ได้ถูกเชื่อมต่อ และเพราะว่า Longines Watches ไม่ได้ตรวจสอบเว็บไซต์ใด ๆ ทั้งหมดที่เว็บไซต์นี้ได้ถูกเชื่อมต่อ ท่านรับทราบว่า Longines Watches จะไม่รับผิดชอบสำหรับเนื้อหาของเว็บเพจที่อยู่นอกเว็บไซต์นี้ หรือเว็บไซต์ใด ๆ ที่เชื่อมต่อมายังเว็บไซต์นี้ ความรับผิดชอบสำหรับการเข้าไปในเว็บเพจที่อยู่นอกเว็บไซต์นี้ และเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกที่ถูกเชื่อมต่อจะตกเป็นภาระท่านเพียงฝ่ายเดียว


6.2 การเชื่อมต่อของท่านมายังเว็บไซต์นี้ เว็บเพจนอกเว็บไซต์นี้ หรือเว็บไซต์อื่น เป็นความเสี่ยงภัยของท่านเอง โดยการใช้การเชื่อมต่อดังกล่าว ท่านเข้าใจว่าข้อความเกี่ยวกับกฎหมาย และนโยบายความเป็นสิ่งส่วนตัวของเว็บไซต์ที่ถูกเชื่อมต่อจะใช้บังคับ ซึ่งข้อความเหล่านั้นอาจแตกต่างกับของ Longines Watches ถ้าท่านต้องการเชื่อมต่อมายังเว็บไซต์นี้ ท่านอาจทำเช่นนั้นในลักษณะของการเชื่อมต่อมา ซึ่งไม่ใช่เป็นการเปิดหน้าเว็บใหม่ของหน้าหลักของเว็บไซต์ และอยู่ภายใต้บังคับของเงื่อนไขดังต่อไปนี้6.3 ห้ามแบ่งส่วนเว็บไซต์ตามพื้นที่หรือองค์ประกอบของเว็บไซต์ของบุคคลที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ The Swatch Group Ltd. และห้ามการเชื่อมต่อหรือกระทำประการอื่นที่ประกอบส่วนของเว็บไซต์นี้เข้าในเว็บไซต์ของบุคคลใดที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ The Swatch Group Ltd.


7. การเข้าถึงบริการ

7.1 แม้ Longines Watches ได้พยายามดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่า เว็บไซต์จะสามารถให้บริการโดยปกติตลอด 24 ชั่วโมงต่อวันบริษัทจะไม่รับผิดชอบไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม เว็บไซต์ไม่สามารถใช้งานได้ไม่ว่าในเวลาใด หรือเป็นระยะเวลาเท่าใดก็ตาม


7.2 การเข้าถึงเว็บไซต์อาจถูกยับยั้งเป็นการชั่วคราว โดยปราศจากการแจ้งเตือน ในกรณีที่มีความล้มเหลวของระบบ การบำรุงรักษา หรือการซ่อมแซม หรือเหตุผลที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา


9. ความเป็นส่วนตัว

9.1 เราให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของท่าน และการปกป้องข้อมูลส่วนตัวของท่าน โปรดอ่าน https://www.longines.co.th/contact


เพิ่มผลิตภัณฑ์ในโปรแกรมเปรียบเทียบแล้ว!

โปรดเลือกนาฬิกาอื่นเพื่อเปรียบเทียบ

คุณสามารถเปรียบเทียบนาฬิกาได้ถึงสามแบบ

คุณได้ทำการลบรายการ %REF% ออกจากโปรแกรมเปรียบเทียบ
คุณได้ทำการล้างรายการทั้งหมดออกจากโปรแกรมเปรียบเทียบ
ความสนใจ

โปรแกรมเปรียบเทียบนี้จำกัดเพียง 3 รายการ

ตกลง

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการนำรายการนี้ออก

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการลบออกทั้งหมด

ยกเลิก
ตกลง