Skip to main navigation Skip to content

1. Σχετικά με την παρούσα Δήλωση απορρήτου

1.1. Το παρόν αποτελεί Δήλωση απορρήτου («Δήλωση») της Compagnie des Montres Longines, Francillon SA, Rue des Noyettes 8, 2610 Saint-Imier, Ελβετία, («Longines», «εμείς»", «εμάς», «μας»). Η Longines αποτελεί τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων για τους σκοπούς της παρούσας Δήλωσης.


1.2. Η παρούσα Δήλωση, μαζί με τους Όρους χρήσης, καθορίζει τη βάση στην οποία θα επεξεργαστούμε τυχόν προσωπικά δεδομένα που λαμβάνονται σε σχέση με τη χρήση και την αλληλεπίδρασή σας με αυτόν τον ιστότοπο ή οποιαδήποτε άλλη διαδικτυακή παρουσία που διαχειριζόμαστε εμείς, συμπεριλαμβανομένης της παρουσίας μας στα κοινωνικά μέσα και των εφαρμογών μας (συλλογικά αναφέρονται ως «Ιστότοπος»). Για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies, των εικονοστοιχείων και των προσθηκών κοινωνικών μέσων, ανατρέξτε στην Ειδοποίηση σχετικά με τα cookies, τα εικονοστοιχεία και τις προσθήκες κοινωνικών μέσων.


1.3. Θα δημοσιεύουμε τυχόν αλλαγές που ενδέχεται να κάνουμε στην ειδοποίησή μας σε αυτόν τον ιστότοπο ή θα τις κοινοποιούμε μέσω email.


1.4. Η Ειδοποίηση που βρίσκεται σε ισχύ συντάχθηκε στις 15 Μαΐου 2018


3. Σε ποια βάση επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας;

3.1. Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας για τους σκοπούς που αναφέρονται ή είναι προφανείς κατά τη στιγμή της συλλογής και

3.1.1. με τους οποίους έχετε συμφωνήσει, για παράδειγμα επιλέγοντας ένα πλαίσιο, ή


3.1.2. για τους οποίους είμαστε υποχρεωμένοι από τους ισχύοντες νόμους, για παράδειγμα, ώστε να συμμορφωθούμε με τις απαιτήσεις διατήρησης δεδομένων σχετικά με δεδομένα που σχετίζονται με την χρηματοοικονομικές δηλώσεις, ή


3.1.3. τα οποία είναι απαραίτητα για την εκτέλεση μιας σύμβασης, για παράδειγμα αν παραγγείλετε προϊόντα, ή


3.1.4. για τα οποία βασιζόμαστε σε άλλα νόμιμα συμφέροντα, τα οποία περιλαμβάνουν:


 • - συλλογή πληροφοριών για την αγορά, την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών, την επικοινωνία και προσαρμοσμένες προσφορές για σας,
 • - παράδοση και βελτίωση των προϊόντων ή των υπηρεσιών μας.
 • - διαχείριση πελατών, αγοραστών, πωλητών και άλλων επαγγελματικών σχέσεων, ανταλλαγή πληροφοριών με εσωτερικούς ενδιαφερόμενους φορείς, εφαρμογή διαδικασιών ασφάλειας, καθώς επίσης σχεδιασμός και κατανομή πόρων και προϋπολογισμού,
 • - παρακολούθηση, ανίχνευση και προστασία του οργανισμού, των συστημάτων του, του δικτύου, της υποδομής, των υπολογιστών, των πληροφοριών, της πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλων δικαιωμάτων από ανεπιθύμητη εισβολή ασφαλείας, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, γνωστοποίηση και απόκτηση πληροφοριών, παραβιάσεις δεδομένων και συστημάτων, παραβίαση, βιομηχανική κατασκοπεία και κυβερνοεπιθέσεις,
 • - προστασία και ανάπτυξη προτύπων της βιομηχανίας, ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με άτομα ή ανησυχίες που ενδέχεται να έχουν αρνητικό ή επιζήμιο αντίκτυπο, και τήρηση βέλτιστων πρακτικών του κλάδου, ή
 • - συμμόρφωση με τα πρότυπα του κλάδου, τις απαιτήσεις των ρυθμιστικών αρχών και άλλες απαιτήσεις που σχετίζονται με την πρόληψη της απάτης και την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.


5. Σε ποιον αποκαλύπτουμε και μεταφέρουμε τα προσωπικά δεδομένα σας;

5.1. Ενδέχεται να αποκαλύψουμε τα προσωπικά δεδομένα σας στους ακόλουθους παραλήπτες ή κατηγορίες παραληπτών, ώστε να χρησιμοποιούν τα δεδομένα για λογαριασμό τους και υπό τον έλεγχό τους (ελεγκτές):

5.1.1. Τη μητρική εταιρεία μας The Swatch Group Ltd, Seevorstadt 6, 2501 Biel/Bienne, Ελβετία («Όμιλος Swatch»)

5.1.2. Τους συνεργάτες μας στον Όμιλο Swatch στις χώρες όπου η εμπορική επωνυμία μας εκπροσωπείται όπως υποδεικνύεται όταν συλλέγουμε τα προσωπικά δεδομένα σας.

5.2. Ενδέχεται να αποκαλύψουμε τα προσωπικά δεδομένα σας στους ακόλουθους παραλήπτες ή κατηγορίες παραληπτών που ενεργούν εκ μέρους μας ή/και ως συνεργάτες (υπεύθυνοι επεξεργασίας), περιοριζόμενοι στον σκοπό της εκτέλεσης των υποχρεώσεών τους, οι οποίοι δεσμεύονται συμβατικά να συμμορφώνονται σε επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων κατά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας (για παράδειγμα για την εκπλήρωση παραγγελιών, την παράδοση πακέτων, τη διεκπεραίωση πληρωμών με πιστωτική κάρτα, την παροχή εξυπηρέτησης πελατών, την αποστολή ταχυδρομικής αλληλογραφίας και email, την αποθήκευση και την επεξεργασία δεδομένων, τη φιλοξενία ιστότοπων, την κατάργηση επαναλαμβανόμενων δεδομένων από λίστες πελατών, την ανάλυση δεδομένων, την παροχή βοήθειας εμπορικής προώθησης, την εκτέλεση ερευνών ικανοποίησης πελατών, την παροχή εξατομικευμένων διαφημίσεων):

5.2.1. Στον Όμιλο Swatch,

5.2.2. Στο κέντρο επεξεργασίας δεδομένων μας στην Ελβετία,

5.2.3. Στους συνεργάτες μας στον Όμιλο Swatch,

5.2.4. Σε τρίτους πάροχους υπηρεσιών μας.


5.3. Ενδέχεται να αποκαλύψουμε τα προσωπικά δεδομένα σας σε οντότητα που θα αποκτήσει την Longines, σε περίπτωση που η Longines ή ουσιαστικά όλα τα περιουσιακά στοιχεία της αποκτηθούν από τρίτο μέρος, οπότε τα προσωπικά δεδομένα που διατηρεί σχετικά με τους πελάτες της θα αποτελούν ένα από τα μεταβιβαζόμενα περιουσιακά στοιχεία.


5.4. Ενδέχεται να αποκαλύψουμε τα προσωπικά δεδομένα σας εάν έχουμε την υποχρέωση να αποκαλύψουμε ή να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας για να συμμορφωθούμε με οποιαδήποτε νομική υποχρέωση ή προκειμένου να επιβάλουμε ή να εφαρμόσουμε τους όρους χρήσης μας και άλλες συμφωνίες, ή για προστασία των δικαιωμάτων, της ιδιοκτησίας ή της ασφάλειας της Longines ή οποιουδήποτε μέλους του Ομίλου Swatch, των πελατών μας ή άλλων. Αυτό περιλαμβάνει την ανταλλαγή δεδομένων με άλλες εταιρείες και οργανισμούς με σκοπό την προστασία από απάτες και τη μείωση του πιστωτικού κινδύνου.


5.5. Ενδέχεται να μεταφέρουμε διεθνώς τα προσωπικά δεδομένα μας, ακόμη και σε χώρες που δεν θεωρείται ότι παρέχουν επαρκές επίπεδο προστασίας των δεδομένων από τους αρμόδιους ρυθμιστικούς φορείς, για παράδειγμα σε χώρες που δεν θεωρείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή τον Ελβετικό Ομοσπονδιακό Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων και Πληροφοριών ότι παρέχουν τέτοιο επίπεδο προστασίας. Στην περίπτωση αυτή, διασφαλίζουμε την επαρκή προστασία των προσωπικών δεδομένων σας, με τους παραλήπτες να τηρούν δεσμευτικές συμβατικές υποχρεώσεις σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα που έχουν εγκριθεί από τους αρμόδιους ρυθμιστικούς φορείς ή βασιζόμενοι σε άλλες διασφαλίσεις, όπως αυτο-πιστοποιήσεις, εγκεκριμένες από τους σχετικούς ρυθμιστικούς φορείς. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να λάβετε αντίγραφο των συμβατικών και άλλων εγγυήσεων που ισχύουν (βλ. Ενότητα 9 παρακάτω).


5.6. Ο Ιστότοπος αυτό ενδέχεται να περιλαμβάνει συνδέσμους προς και από τους ιστότοπους των εταιρικών δικτύων, των διαφημιστών και των συνεργατών μας. Εάν ακολουθήσετε έναν σύνδεσμο προς οποιονδήποτε από αυτούς τους ιστότοπους, λάβετε υπόψη ότι έχουν τις δικές τους πολιτικές ιδιωτικού απορρήτου και πως δεν αποδέχόμαστε καμία ευθύνη γι’ αυτές τις πολιτικές. Ελέγξτε τις πολιτικές αυτές προτού υποβάλετε τυχόν προσωπικά δεδομένα στους συγκεκριμένους ιστόπους.


7. Πότε απαιτούμε τα προσωπικά δεδομένα σας;

Εάν επιθυμείτε να συνάψετε σύμβαση μαζί μας, για παράδειγμα εάν παραγγείλετε προϊόντα ή υπηρεσίες, τότε πρέπει να λάβουμε από εσάς ορισμένα προσωπικά δεδομένα για να μας επιτρέψετε να συνάψουμε αυτήν τη σύμβαση, για παράδειγμα, το όνομά σας, τη διεύθυνση παράδοσης, τον τόπο κατοικία, στοιχεία πληρωμής ή στοιχεία επικοινωνίας. Εάν αποφασίσετε να μη μας παράσχετε τις απαιτούμενες πληροφορίες, ενδέχεται να μη συνάψουμε αυτήν τη σύμβαση μαζί σας.

8. Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

8.1. Έχετε το δικαίωμα:

 • - να ζητήσετε από εμάς πρόσβαση και διόρθωση ή διαγραφή των προσωπικών δεδομένων σας,
 • - να ζητήσετε από εμάς να περιορίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, ιδίως για να εναντιωθούμε στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης, και
 • - να ζητήσετε από εμάς να παρέχουμε σε εσάς ή σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα που έχετε ορίσει ψηφιακό αρχείο των προσωπικών δεδομένων σας (φορητότητα δεδομένων).


8.2. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συναίνεσή σας η οποία μας επιτρέπει να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας για τους σκοπούς που αναφέρονται, ανά πάσα στιγμή.


8.3. Για να ασκήσετε τα παραπάνω δικαιώματα, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας όπως αναφέρεται παρακάτω.


8.4. Έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια αρχή.

2. Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε από εσάς;

2.1. Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα τα οποία μας παρέχετε εσείς, όπως συμπληρώνοντας μια φόρμα επικοινωνίας, μέσω εγγραφής σε λογαριασμό, χρησιμοποιώντας διαδραστικές λειτουργίες, μέσω εγγραφής σε κάποια υπηρεσία, συμμετοχή σε εμπορική προώθηση, παραγγελία προϊόντος ή υπηρεσίας, αίτηση πληροφοριών και/ή υλικό ή συμμετοχή σε δημοσκοπήσεις. Αυτά τα προσωπικά δεδομένα μπορεί να αποτελούνται από:

2.1.1. στοιχεία επικοινωνίας (όπως όνομα, ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση email και αριθμό κινητού ή άλλου τηλεφώνου),

2.1.2. πληροφορίες αγοράς και συναλλαγής,

2.1.3. στοιχεία πληρωμής (όπως αριθμός κάρτας πληρωμής, ημερομηνία λήξης, αριθμός εξουσιοδότησης ή κωδικός ασφαλείας, διεύθυνση παράδοσης και διεύθυνση χρέωσης),

2.1.4. πληροφορίες εξυπηρέτησης πελατών (όπως ερωτήσεις εξυπηρέτησης πελατών, σχόλια και ιστορικό επισκευών),

2.1.5. όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης,

2.1.6. πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά ή επαγγελματικά ενδιαφέροντά σας, ημερομηνία γέννησης, οικογενειακή κατάσταση, δημογραφικά στοιχεία και εμπειρίες με τα προϊόντα μας και προτιμήσεις επικοινωνίας,

2.1.7. φωτογραφίες, σχόλια και άλλο περιεχόμενο που παρέχετε,

2.1.8. στοιχεία επικοινωνίας που παρέχετε για φίλους ή άλλα άτομα με τα οποία θέλετε να επικοινωνήσουμε, και

2.1.9. πληροφορίες που ενδέχεται να λάβουμε από τους τρίτους παρόχους υπηρεσιών μας.


2.2. Συλλέγουμε μεταδεδομένα, για παράδειγμα λεπτομέρειες των επισκέψεών σας στον Ιστότοπο, όπως δεδομένα κίνησης, δεδομένα τοποθεσίας, διεύθυνση IP, πληροφορίες του προγράμματος περιήγησης, δεδομένα περιόδου σύνδεσης, προτιμήσεις, ρυθμίσεις, ιστολόγια και άλλα δεδομένα επικοινωνίας, τα οποία παρακολουθούμε κατά τη διάρκεια της αλληλεπίδρασής σας με τον Ιστότοπο.


4. Για ποιους σκοπούς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας;

4.1. Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας για τους ακόλουθους σκοπούς:

4.1.1. Εάν συμπληρώσετε μια φόρμα επικοινωνίας που περιέχει το όνομά σας, τη διεύθυνση email, τον αριθμό τηλεφώνου, τις προτιμήσεις σας κ.λπ., χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας για να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας, να σας στείλουμε πληροφορίες ή να εκτελέσουμε άλλες εργασίες που μας ζητάτε.

4.1.2. Εάν δημιουργήσετε λογαριασμό σε εμάς, τότε επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα που απαιτούνται για το άνοιγμα αυτού του λογαριασμού, για παράδειγμα το όνομα, τη διεύθυνση, το email, τον κωδικό πρόσβασης, την εικόνα προφίλ, τα δεδομένα λογαριασμού τρίτου μέρους (εάν εγγραφείτε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό σας στο Facebook, για παράδειγμα ) κ.λπ. για να επιτρέψετε εγγραφή και διαχείριση του λογαριασμού σας.

4.1.3. Εάν χρησιμοποιείτε τις διαδραστικές λειτουργίες μας, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα που απαιτούνται για τη χρήση αυτών των λειτουργιών ώστε να σας επιτρέψουμε τη χρήση τους και τη διαχείριση της χρήσης για παράδειγμα, το όνομα και τη διεύθυνση email σας για να εμφανίζονται σε μια κατάταξη και για να σας στέλνουμε ενημερώσεις σχετικά με το διαδικτυακό παιχνίδι στο οποίο συμμετείχατε.

4.1.4. Εάν είστε ήδη πελάτης, ενδέχεται να σας στείλουμε διαφημίσεις σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας χρησιμοποιώντας, για παράδειγμα, το όνομα και την ταχυδρομική διεύθυνσή σας.

4.1.5. Εάν εγγραφείτε σε μια υπηρεσία όπως το ενημερωτικό δελτίο μας παρέχοντας μας τη διεύθυνση email και το όνομά σας, τότε χρησιμοποιούμε τα δεδομένα αυτά για να σας στείλουμε το ενημερωτικό δελτίο μας.

4.1.6. Εάν συμμετέχετε σε μια εμπορική προώθηση, τότε χρησιμοποιούμε τα δεδομένα που απαιτούμε από εσάς για να επιτρέψουμε τη συμμετοχή σας, για παράδειγμα, για να διαχειριστούμε την πρόσκλησή σας για μια εκδήλωση ή να καθορίσουμε και να επικοινωνήσουμε με τον νικητή ενός διαγωνισμού.

4.1.7. Εάν παραγγείλετε ένα προϊόν, ένα υλικό ή μια υπηρεσία, χρειαζόμαστε και επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα που απαιτούνται για εκτέλεση της παραγγελίας σας, όπως το όνομά σας, τον αριθμό τηλεφώνου, τη διεύθυνση παράδοσης, τα στοιχεία πιστωτικής κάρτας, τη διεύθυνση email κ.λπ., για παράδειγμα για να επιβεβαιώσουμε την παραγγελία σας, για να επεξεργαστούμε την πληρωμή σας, να ελέγξουμε την πιστοληπτική ικανότητά σας, να σας παραδώσουμε τα παραγγελθέντα προϊόντα και να επικοινωνήσουμε μαζί σας για σκοπούς παράδοσης.

4.1.8. Εάν απαντήσετε σε ένα από τα ερωτήματά μας και μας παρέχετε προσωπικά δεδομένα, όπως όνομα, ηλικία, επάγγελμα κ.λπ., τότε χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα για να αναλύσουμε τα αποτελέσματα των ερωτημάτων και να εξαγάγουμε συμπεράσματα από αυτά.

4.1.9. Εάν συναινείτε να λαμβάνετε πληροφορίες εμπορικής προώθησης όπου σας ζητείται, τότε χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας για να σας στείλουμε διαφημιστικό υλικό και άλλες επικοινωνίες, να επικοινωνούμε μαζί σας και να διαχειριζόμαστε τη συμμετοχή σας σε ειδικές εκδηλώσεις, διαγωνισμούς, κληρώσεις, προγράμματα, προσφορές, έρευνες και έρευνας αγοράς, για την παροχή διαφημίσεων σε εσάς σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, για την προσαρμογή της χρήσης του Ιστότοπου, της εμπειρίας εμπορικής προώθησης και των επικοινωνιών σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας και τους όρους μας.

4.1.10. Εάν αλληλεπιδράτε μαζί μας σε κοινωνικά δίκτυα τρίτων, τότε επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας για μια τέτοιου είδους αλληλεπίδραση μαζί σας σε αυτά τα δίκτυα (οι αλληλεπιδράσεις μας με εσάς σε ένα κοινωνικό δίκτυο τρίτων θα υπόκεινται στις πολιτικές απορρήτου και στους όρους χρήσης του εν λόγω δικτύου).

4.1.11. Επεξεργαζόμαστε επίσης τα προσωπικά δεδομένα σας για να συμμορφωθούμε με και να επιβάλουμε τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις, τους Όρους χρήσης, τα σχετικά πρότυπα του κλάδου, τις συμβατικές υποχρεώσεις και τις πολιτικές μας.


4.2. Ενδέχεται να επεξεργαστούμε τα προσωπικά δεδομένα σας σε ένα κεντρικό σύστημα που επιτρέπει βελτίωση της εμπειρίας με την εμπορική επωνυμίας μας, προσαρμόζοντας τις προσπάθειες επικοινωνίας και εμπορικής προώθησης για να τα καταστήσουμε όσο το δυνατόν πιο συναφή και χρήσιμα για εσάς (δημιουργία προφίλ). Για τον σκοπό αυτό, ενδέχεται να επεξεργαστούμε, να αντιστοιχίσουμε και να εμπλουτίσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας με δεδομένα που λαμβάνονται από την αλληλεπίδρασή σας με εμάς ή από τρίτα μέρη. Για παράδειγμα, εάν μας πείτε την ηλικία, το εισόδημά σας, τα χόμπι ή τις ταξιδιωτικές δραστηριότητές σας, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα αυτά σε σχέση με την αγοραστική συμπεριφορά σας και άλλες πληροφορίες που έχουμε λάβει από εσάς, ώστε να σας προσεγγίσουμε με προσφορές, προσκλήσεις ή προωθήσεις που πιστεύουμε ότι ταιριάζουν επακριβώς στα ενδιαφέροντά σας.


4.3. Επεξεργαζόμαστε μεταδεδομένα που συλλέγουμε από εσάς για να βελτιώσουμε τον Ιστότοπό μας, να αναλύσουμε το μοτίβο επισκεψιμότητας και τη χρήση του ιστότοπου, για στοχευμένη εμπορική προώθηση, ώστε να αναπτύξουμε και να αναλύσουμε στατιστικά και δημογραφικά στοιχεία ή να βελτιστοποιήσουμε τη διαδικτυακή παρουσία μας και τις προσπάθειές μας για εμπορική προώθηση.


6. Για πόσο καιρό επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας;

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας:

 • - έως ότου αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για μελλοντική επεξεργασία, για παράδειγμα μέχρι να διαγραφείτε από το ενημερωτικό δελτίο μας ή να διαγράψετε τον λογαριασμό σας από εμάς,
 • - έως ότου είμαστε σίγουροι ότι είστε ικανοποιημένοι αφού επικοινωνήσετε μαζί μας, π.χ. για να παραγγείλετε έναν κατάλογο, να κάνετε μια ερώτηση, να ζητήσετε πληροφορίες, να κλείσετε ραντεβού ή να κάνετε μια κράτηση κ.λπ. αλλά όχι περισσότερο από δώδεκα (12) μήνες μετά η τελευταία επικοινωνία, εκτός εάν μπορούμε να βασιστούμε σε άλλη αιτιολόγηση, σας έχουμε ενημερώσει διαφορετικά ή έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα διατήρησης,
 • - σε σχέση με μια αγορά που πραγματοποιείτε ή σε σχέση με μια συναλλαγή εξυπηρέτησης πελατών για το χρονικό διάστημα μέχρι την ολοκλήρωση της συναλλαγής, συν τουλάχιστον την περίοδο εγγύησης στην οποία ενδέχεται να προσθέσουμε μια περίοδο χάριτος προς όφελός σας, εκτός εάν μπορούμε να βασιστούμε σε άλλη αιτιολόγηση, σας έχουν ενημερώσει διαφορετικά ή έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα διατήρησης,
 • - για όσο διάστημα παραμένετε συνεργάτης μας συν δέκα χρόνια, εκτός εάν μπορούμε να βασιστούμε σε άλλη αιτιολόγηση, σας έχουμε ενημερώσει διαφορετικά ή έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα διατήρησης,
 • - για όσο απαιτούν οι νόμοι, π.χ. νομικές υποχρεώσεις διατήρησης βάσει λογιστικών ή φορολογικών νόμων και κανονισμών.


9. Πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας;

Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις μπορεί να έχετε ή για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ως ακολούθως:

 • Ταχυδρομική διεύθυνση: Compagnie des Montres Longines, Francillon S.A., Rue des Noyettes 8, 2610 Saint-Imier, Ελβετία
 • Αριθμός τηλεφώνου: +41 (0) 32 942 54 25
 • Διεύθυνση email: contact@longines.com
 • Για τα ονόματα και τα στοιχεία επικοινωνίας των εκπροσώπων μας ή του DPO αντίστοιχα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανατρέξτε στη Λίστα εκπροσώπων της ΕΕ .