<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-52DKJGF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
ภาษา
กรุณาส่งนาฬิกาของคุณมาให้เรา

กรุณาส่งนาฬิกาของคุณมาให้เรา

ดังเช่นอุปกรณ์อื่นๆ ที่ต้องใช้ความแม่นยำ.

หากคุณต้องการส่งนาฬิกา Longines ให้แก่ฝ่ายบริการลูกค้าของเราเพื่อการดูแลรักษาหรือซ่อมแซม เรามีความยินดีที่จะให้บริการจัดส่งฟรีให้กับคุณ กรุณาติดต่อเราโดยใช้แบบฟอร์มด้านล่างเพื่อขอใช้บริการนี้ และเราจะติดต่อคุณอีกครั้งเพื่อนัดหมายการให้บริการไปรับนาฬิกาของคุณ

หากคุณต้องการใช้สิทธิจากการรับประกัน กรุณาแนบใบรับประกันที่มีผลสมบูรณ์หรือสำเนาของใบรับประกันดังกล่าวมาพร้อมกันด้วย กรุณากรอกแบบฟอร์มซึ่งแนบมาพร้อมกับบรรจุภัณฑ์ที่เราส่งให้คุณ และส่งแบบฟอร์มดังกล่าวกลับมาถึงเราพร้อมกับนาฬิกาของคุณ จากนั้น ฝ่ายบริการรับส่งเอกสารและพัสดุภัณฑ์ของเราจะไปรับนาฬิกาของคุณตามกำหนด ขอให้รับทราบว่าพัสดุนี้มีประกันสำหรับนาฬิกาหนึ่งเรือนเท่านั้น

บริการนี้สงวนเฉพาะเจ้าของนาฬิกา Longines ที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น บริการนี้ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อศูนย์บริการที่จัดส่งนาฬิกาในนามของบุคคลอื่น หากมีข้อสงสัยใด ๆ กรุณาติดต่อเราที่หมายเลข +66(0)2 610 0216-218 หรือที่ contact@longines.com เวลาทำการ: วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 9.00 - 18.00 น.

กรอกแบบฟอร์ม
กรุณาส่งนาฬิกาของคุณมาให้เรา

มันทำงานอย่างไร?


ขั้นตอนที่ 01

สั่งบรรจุภัณฑ์โดยใช้แบบฟอร์มออนไลน์

ขั้นตอนที่ 02

ฝ่ายบริการลูกค้าจะติดต่อคุณเพื่อนัดหมายการให้บริการไปรับนาฬิกาของคุณ

ขั้นตอนที่ 03

ฝ่ายบริการรับส่งเอกสารและพัสดุภัณฑ์จะไปรับนาฬิกาของคุณซึ่งบรรจุอยู่ในบรรจุภัณฑ์

ขั้นตอนที่ 04

นาฬิกาของคุณจะถูกส่งไปที่ฝ่ายบริการลูกค้า Longines

ขั้นตอนที่ 05

สำนักงานฝ่ายบริการลูกค้า Longines จะทำการตรวจวิเคราะห์นาฬิกา

ขั้นตอนที่ 06

ใบเสนอราคาจะถูกส่งให้คุณ หากนาฬิกาของคุณยังอยู่ในระยะเวลาการรับประกัน คุณไม่จำเป็นต้องให้ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร