Go to Main Navigation Go to Content Go to Social Networks Go to Bottom Navigation
ร้านค้าออนไลน์
picture ร้านค้าออนไลน์
นาฬิกา
picture นาฬิกา
จักรวาลแห่ง Longines
picture จักรวาลแห่ง Longines
เครื่องมือค้นหาร้าน
picture เครื่องมือค้นหาร้าน
บริการลูกค้า
picture บริษัท
 
/en-au /en-gb /fr /fr-ch /de /de-ch /es /it /it-ch /kr /pl /cn /hk /jp /ru /th /tr /pt

Search

background customer service

การบำรุงรักษาเฉพาะส่วน

01 customer service watch diagnostic partial service 700x600

1

การตรวจวิเคราะห์

การวิเคราะห์สภาพนาฬิกาและระบุรุ่นนาฬิกาจากหมายเลขประจำเครื่องซึ่งเป็นหมายเลขเฉพาะ

01 customer service watch diagnostic partial service 700x600
02 customer service watch dismantling case partial service 700x600

2

การถอดชิ้นส่วนตัวเรือนและกลไก

การเปิดตัวเรือนและถอดชิ้นส่วน (กระจกหน้าปัด ฝาหลัง ขอบหน้าปัด ซีลต่างๆ ฯลฯ) และทำการแยกกลไก

02 customer service watch dismantling case partial service 700x600
03 customer service watch washing case partial service 700x600

3

การทำความสะอาดตัวเรือน

การทำความสะอาดตัวเรือนโดยการนำไปแช่ในผลิตภัณฑ์พิเศษที่ใช้ในการรักษาแบบอัลตราซาวด์

03 customer service watch washing case partial service 700x600
04 customer service watch assembling case partial service 700x600

4

การประกอบตัวเรือนและกลไก

การนำกลไก (รวมทั้งหน้าปัดและเข็มนาฬิกา) ไปประกอบคืนในตัวเรือนและประกอบนาฬิกากลับจนเสร็จสมบูรณ์

04 customer service watch assembling case partial service 700x600
05 customer service watch casing up partial service 700x600

5

การตรวจสอบขั้นสุดท้ายทางเทคนิคและรูปลักษณ์

การตรวจสอบขั้นสุดท้ายทั้งด้านฟังก์ชั่นและรูปลักษณ์ตามมาตรฐาน Longines

05 customer service watch casing up partial service 700x600
เพิ่มผลิตภัณฑ์ในโปรแกรมเปรียบเทียบแล้ว!

โปรดเลือกนาฬิกาอื่นเพื่อเปรียบเทียบ

คุณสามารถเปรียบเทียบนาฬิกาได้ถึงสามแบบ

คุณได้ทำการลบรายการ %REF% ออกจากโปรแกรมเปรียบเทียบ
คุณได้ทำการล้างรายการทั้งหมดออกจากโปรแกรมเปรียบเทียบ
ความสนใจ

โปรแกรมเปรียบเทียบนี้จำกัดเพียง 3 รายการ

ตกลง

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการนำรายการนี้ออก

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการลบออกทั้งหมด

ยกเลิก
ตกลง