Skip to Main Navigation Skip to Content

ส่งและซ่อมบำรุงนาฬิกาของฉัน

cs-deposit-ssmw-banner

หากคุณต้องการส่งนาฬิกา Longines ให้แก่ฝ่ายบริการลูกค้าของเราเพื่อการดูแลรักษาหรือซ่อมแซม เรามีความยินดีที่จะให้บริการจัดส่งฟรีให้กับคุณ


กรุณาติดต่อเราโดยใช้แบบฟอร์มด้านล่างเพื่อขอใช้บริการนี้ และเราจะติดต่อคุณอีกครั้งเพื่อนัดหมายการให้บริการไปรับนาฬิกาของคุณ


หากคุณต้องการใช้สิทธิจากการรับประกัน กรุณาแนบใบรับประกันที่มีผลสมบูรณ์หรือสำเนาของใบรับประกันดังกล่าวมาพร้อมกันด้วย


กรุณากรอกแบบฟอร์มซึ่งแนบมาพร้อมกับบรรจุภัณฑ์ที่เราส่งให้คุณ และส่งแบบฟอร์มดังกล่าวกลับมาถึงเราพร้อมกับนาฬิกาของคุณ


จากนั้น ฝ่ายบริการรับส่งเอกสารและพัสดุภัณฑ์ของเราจะไปรับนาฬิกาของคุณตามกำหนด ขอให้รับทราบว่าพัสดุนี้มีประกันสำหรับนาฬิกาหนึ่งเรือนเท่านั้น


บริการนี้สงวนเฉพาะเจ้าของนาฬิกา Longines ที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น บริการนี้ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อศูนย์บริการที่จัดส่งนาฬิกาในนามของบุคคลอื่น


หากมีข้อสงสัยใด ๆ กรุณาติดต่อเราที่หมายเลข +66(0)2 610 0216-218 หรือที่ customer.service@th.swatchgroup.com เวลาทำการ: วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 9.00 - 18.00 น.


ฝ่ายบริการลูกค้า Longines


กรอกแบบฟอร์ม
  • สั่งบรรจุภัณฑ์โดยใช้แบบฟอร์มออนไลน์

  • ฝ่ายบริการลูกค้าจะติดต่อคุณเพื่อนัดหมายการให้บริการไปรับนาฬิกาของคุณ

  • ฝ่ายบริการรับส่งเอกสารและพัสดุภัณฑ์จะไปรับนาฬิกาของคุณซึ่งบรรจุอยู่ในบรรจุภัณฑ์

  • นาฬิกาของคุณจะถูกส่งไปที่ฝ่ายบริการลูกค้า Longines

  • สำนักงานฝ่ายบริการลูกค้า Longines จะทำการตรวจวิเคราะห์นาฬิกา

  • ใบเสนอราคาจะถูกส่งให้คุณ

    หากนาฬิกาของคุณยังอยู่ในระยะเวลาการรับประกัน คุณไม่จำเป็นต้องให้ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร