Skip to Main Navigation Skip to Content
background customer service

การรับประกันบริการ

cs-guarantee-service-banner

การรับประกันบริการ

เรารับประกันการซ่อมบำรุงทุกประเภทเป็นระยะเวลา ในกรณีที่เกิดข้อบกพร่องภายใต้การรับประกันนี้ เราจะซ่อมแซมหรือเปลี่ยนส่วนประกอบที่หลุดออกมาทั้งหมดให้ตามวิจารณญาณโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และ/หรือแก้ไขการทำงานที่ผิดพลาดซึ่งได้รับการยืนยันจากฝ่ายบริการลูกค้าของเรา สิทธิอื่นๆ ทั้งหมดอันเป็นผลมาจากการทำงานที่ผิดพลาดของช่างนาฬิกาจะไม่รวมอยู่ภายใต้การรับประกัน การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมความเสื่อมสภาพตามปกติ (เช่น แบตเตอรี่ สายนาฬิกาหนัง ฯลฯ) และความเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุหรือการไม่ดูแลเอาใจใส่ การรับประกันนี้จะกลายเป็นโมฆะหากมีการดำเนินการกับนาฬิกาโดยผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก Longines