Skip to Main Navigation Skip to Content Skip to Social Networks Skip to Bottom Navigation
ร้านค้าออนไลน์
picture ร้านค้าออนไลน์
ผลิตภัณฑ์
picture นาฬิกา
จักรวาลแห่ง Longines
picture จักรวาลแห่ง Longines
เครื่องมือค้นหาร้าน
picture เครื่องมือค้นหาร้าน
บริการลูกค้า
picture บริษัท
 
en en-AU en-GB en-US fr fr-CH de de-CH es it it-CH ko pl zh-Hans zh-Hant ja ru th tr pt

Search

background customer service

การเปลี่ยนแบตเตอรี่

01 customer service watch opening case 700x600

1

การเปิดตัวเรือน

การเปิดฝาหลังตัวเรือนนาฬิกา

01 customer service watch opening case 700x600
02 customer service watch battery control 700x600

2

การตรวจสอบแบตเตอรี่

การตรวจสอบแบตเตอรี่ด้วยอุปกรณ์เฉพาะ

02 customer service watch battery control 700x600
03 customer service watch movement alimentation 700x600

3

ส่งกระแสไฟฟ้าให้กลไกแล้วทำการทดสอบ

ส่งกระแสไฟฟ้าให้กลไกโดยตรงด้วยอุปกรณ์เดียวกันเพื่อตรวจสอบว่ากลไกทำงานเป็นปกติหรือไม่

03 customer service watch movement alimentation 700x600
04 customer service watch checking movement 700x600

4

ตรวจสอบสภาพกลไก

ตรวจสอบกลไกขณะที่รับกระแสไฟฟ้าจากอุปกรณ์ และควรปรับให้เที่ยงตรงหากจำเป็น

04 customer service watch checking movement 700x600
05 customer service watch battery replacement 700x600

5

การเปลี่ยนแบตเตอรี่

นำแบตเตอรี่ใหม่มาใส่แทน

05 customer service watch battery replacement 700x600
06 customer service watch gaskets replacement 700x600

6

การเปลี่ยนซีล

เปลี่ยนซีลหลังตัวเรือนเพื่อให้มั่นใจว่านาฬิกาจะสามารถกันน้ำได้เป็นอย่างดี

06 customer service watch gaskets replacement 700x600
07 customer service watch closing case 700x600

7

การปิดตัวเรือน

การปิดฝาหลังตัวเรือน

07 customer service watch closing case 700x600
08 customer service watch checking water resistance 700x600

8

การทดสอบการกันน้ำ

ทดสอบการกันน้ำของตัวเรือน

08 customer service watch checking water resistance 700x600
เพิ่มผลิตภัณฑ์ในโปรแกรมเปรียบเทียบแล้ว!

โปรดเลือกนาฬิกาอื่นเพื่อเปรียบเทียบ

คุณสามารถเปรียบเทียบนาฬิกาได้ถึงสามแบบ

คุณได้ทำการลบรายการ %REF% ออกจากโปรแกรมเปรียบเทียบ
คุณได้ทำการล้างรายการทั้งหมดออกจากโปรแกรมเปรียบเทียบ
ความสนใจ

โปรแกรมเปรียบเทียบนี้จำกัดเพียง 3 รายการ

ตกลง

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการนำรายการนี้ออก

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการลบออกทั้งหมด

ยกเลิก
ตกลง